معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملکرد و نظام های ایجاد طرح ها

معاونت ارزشیابی و نظارت بر عملکرد و نظام‌های ایجاد طرح‌ها، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌‌ای شرکت ملی نفت ایران اعم از طرح‌های توسعه‌ای، نگهداشت توان تولید و پشتیبان تولید، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، ساختمان و حمل و نقل، محیط زیست و کاهش نشر کربن، تهیه گزارش‌های توجیهی برای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران بمنظور ایجاد پروژه‌های جدید و یا تغییر شرح کار، زمان و اعتبار مصوب پروژه‌های موجود، هدایت و راهبری سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در شرکت ملی نفت ایران، ارزیابی برآورد هزینه انجام هر طرح یا پروژه و ارائه روش‌ها و معیارهای ارزیابی برآورد هزینه‌ها در مرحله ایجاد پروژه، طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی مربوطه در مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بعهده دارد. این معاونت از چهار واحد تحت عناوین ذیل تشکیل شده است :

اهم وظایف و فعالیت ها
 • نظارت عالیه بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران
 • ارزیابی فنی و بررسی لزوم اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران شامل نگهداشت توان تولید، پشتیبان تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی، محیط زیست، خدماتی، زیربنایی، عمرانی و مدیریتی و تهیه گزارش توجیهی لازم برای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • اصلاح و تغییر اهداف، شرح کار، برآورد زمان و اعتبار مصوب طرح‌ها و پروژه‌های در حال اجرای شرکت ملی نفت ایران و تهیه گزارش توجیهی لازم برای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • هماهنگی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران، ایجاد یکپارچگی بین عوامل اجرایی، بهره‌بردار و سایر ذینفعان، حل ‌و فصل اختلافات، مشکلات و موانع اجرایی، نظارت بر اجرای تصمیمات مدیریتی متخذه در ارتباط با طرح‌ها و در صورت لزوم اخذ مصوبات و مجوزهای قانونی
 • راهبری و مشارکت در تنظیم بودجه های سالیانه و تخصیص اعتبار طرحها و پروژه متنایب با پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام شده
 • نظارت بر اجرای مصوبات قانونی/ تصمیمات مدیریتی در ارتباط با طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت و ساختمان، حمل و نقل، محیط زیست و کاهش نشر کربن
 • هدایت و راهبری برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با موضوعات تغییر اقلیم
 • تدوین راهکارهای مناسب و مقبول در زمینه برآورد هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها در مرحله ایجاد
 • ارزیابی برآورد هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها
 • شناسایی و توسعه شاخصهای کلان داخلی و بین‌المللی مرتبط با هزینه انجام طرحها
 • جمع آوری داده های هزینه‌ای طرح ها و پروژه های انجام شده، تحلیل داده ها و توسعه بانک اطلاعاتی مربوطه به عنوان درس آموخته های کاربردی برای برآورد پروژه های آتی
 • طراحی‌، پیاده‌سازی و بهبود فرآیندها، روشهای اجرایی و دستورالعمل های ایجاد طرح ها و پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران و سامانه‌های اطلاعاتی مربوطه
 • مدیریت و راهبری هیأت بررسی و تصویب پروژه‌ها، کمیته بررسی فنی ستاد و کارگروه ممیزی و نظارت عالیه بر عملکرد کلیه کمیته‌های بررسی فنی و عملیاتی و فنی در سطح شرکت ملی نفت ایران

منوی اصلی: