برنامه‌‌ریزی و تلفیق طرح‌ها و برنامه‌ها

فلسفه وجودی این معاونت مبتنی بر انجام برنامه ریزی‌های لازم در چارچوب راهبردها و سیاست‌های شرکت ملی نفت ایران و تبیین نقشه راه، جهت نیل به اهداف کلان با در نظر داشتن نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه آن می باشد. به منظور انجام ماموریت‌های این معاونت، سازمانی متشکل از واحدهای ذیل برای آن تعریف شده است:

اهم وظایف و فعالیت ها
  • تدوین و تبیین راهبردها، سیاست‌ها و اهداف کلان شرکت ملی نفت ایران
  • تدوین و ارایه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تولید و توسعه شرکت ملی نفت ایران
  • نظارت بر فرآیند ارزیابی عملکرد شرکت ملی نفت ایران وارائه شاخص‌های مربوطه
  • تدوین گزارش عملکرد شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران
  • انجام هماهنگی‌های لازم و برنامه ریزی چگونگی تأمین خوراک واحدهای پائین دستی در قالب برنامه‌های تولید محصولات شرکت ملی نفت ایران
  • برنامه ریزی چگونگی انتقال محصولات تولیدی شرکت ملی نفت ایران به مبادی ذیربط در قالب طرح‌های جامع توسعه میادین هیدروکربوری
  • تهیه و ارایه گزارشات تخصصی مورد نیاز سازمان‌های داخل و خارج از صنعت نفت

منوی اصلی: