مدیر مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایراناحمد رجبی - مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران
مشخصات فردی
احمد رجبی، متولد سال ١٣۴٣ در شاهرود
مشخصات تحصیلی
- لیسانس مهندسی شیمی از دانشكده مهندسی نفت اهواز، سال ١٣٦٩
سوابق‌كاری در نفت
- امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب
- اداره کل مهندسی نفت در شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب
- اداره مهندسی فرآورش و تزريق گاز در شرکت ملی مناطق نفت‌خيز جنوب
- رییس مهندسی فرآورش و بهره‌برداری در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- رییس مهندسی نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- رییس بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری(دریا) و رييس بررسی طرح‌های فرآورش نفت و گاز در معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری (نفت‌و‌گاز) مديريت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
- مدیر امور فنی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- مدیر توليد در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
- سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از ١ دی ١۴٠١
- مدير برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از ١۵ اسفند ١۴٠١
آدرس محل‌کار
تهران؛ خیابان طالقانی؛ ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت؛ طبقه چهاردهم؛ اتاق ١٤٢٣
تلفن: ٦١٦٢٤٠٧٠ - ٨٨٩٣٦١٢٥ - ٨٨٩٤٥٢٥١ دورنگار: ٨٨٩٤٥٢٠٢پست الکترونیک: ---

منوی اصلی: