مقالات فنی تخصصی
عنوان مقالهتهیه کننده/مترجمتاریخ درج
طبقه بندی پروژه های CSR شرکت ملی نفت ایران در استان خوزستان بر اساس استاندارد ISO26000 و آنتروپی شانون و تاپسیساسماعیل رادگهر١۴٠١/١۲/١٣
بازنگری در سیاست های بلندمدت انرژی با افزایش سرمایه گذاری در پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت و بهینه سازی مصرف انرژیمهدی شاهرودی١۴٠١/١١/١۸
ریز زیست چینه نگاری مقایسه ای سازند آسماری بر پایه شش زیست پهنه بندی (تاقدیس بری، زیر حوضه فارس، پهنه زاگرس)علی رحمانی١۴٠١/٠٦/٠۵
Corrosion Inhibition Of Mild Steel With Tolyltriazoleهادی ابراهیم فتح آبادی١۴٠٠/٠۴/۲٣
بررسی عوامل موثر در نرخ نفوذ حفاری و بهینه سازی هیدرولیک حفاری یکی از چاه های جنوب ایران جهت دستیابی به بیشینه نرخ نفوذرحیم عباسی پور آتشگاه١٣٩٩/٠۵/۲٧
مقایسه موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره صنعت نفت و نشریه شماره ٣۴١۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و راهکار رفع کاستیها و مشکلات چالشزای آناسماعیل رادگهر١٣٩٩/٠۴/۲٩
A New Theory For Modeling Transport And Deposition Of Solid Particles In Oil And Gas Wells And Pipelinesمحمد مساح١٣٩٩/٠۲/١٦
طراحی رشته جداری و آستری تولیدی بهینه برای چاه های یکی از میادین خلیج فارسرحیم عباسی پور آتشگاه١٣٩۸/١٠/٣٠
Linking Diagenesis To Sequence Stratigraphy And Its Impact On Reservoir Quality Of The Asmari Formation In Naft Sefid Field, Dezful Embayment - SW Iranعلی رحمانی١٣٩۸/١٠/۲۵
An Experimental Investigation Of The Effect Of Using A Biomaterial On The Efficiency Aqueous-Base Drilling Mud At Low Temperaturesپیمان عزت یار١٣٩۸/٠۵/٠٧
Calculation Mixing Rule And Modification Semi-Empirical Models For Solubility Modeling In Supercritical Carbon Dioxideرضا عروج١٣٩۸/٠۵/٠۵
مقایسه شرایط عمومی پیمان صنعت نفت و نشریه ۴٣١١ سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راهکارهای رفع نواقص و مشکلات آناسماعیل رادگهر١٣٩۸/٠۴/١٧
مدیریت وظایفسید مجید مرتضوی١٣٩۸/٠۴/٠۲
پوشش های هوشمند؛ فرصتی نوین برای حفاظت از تاسیسات صنعت نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۸/٠٣/۲۲
بررسی حفر چاه های افقی با طول زیاد در سراسر جهانعبدالصمد رحمتی١٣٩۸/٠۲/١۴
بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی و ارائه راهکار اصلاح آنهااسماعیل رادگهر١٣٩٧/١۲/۲٦
انتخاب روش بهینه فرازآوری مصنوعی با استفاده از شبیه سازیرحیم عباسی پور آتشگاه١٣٩٧/١١/۲۸
رابطه ‌رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلیژیلا ظاهری عبده وند١٣٩٧/١٠/١۵
طبقه بندی عوامل شکست پروژه های ابنیه صنعت نفت بر اساس استاندارد مدیریت پروژه با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیساسماعیل رادگهر١٣٩٧/٠٩/۲٧
بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت نفت خام های شاخص در کوتاه مدتسید عبداله رضوی١٣٩٧/٠٩/۲٠
رخساره های زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در ناحیه مله گاله، جنوب باختری شیرازعلی رحمانی١٣٩٧/٠۸/٣٠
گردآوری اطلاعات میادین هیدروکربنی؛ آنچه هست، آنچه باید باشد (بخش دوم)یزدان فرجی١٣٩٧/٠۸/۲٣
بررسی تاثیر بازارهای مالی بر رفتار قیمت نفت خام سنگین ایران در کوتاه مدتسید عبداله رضوی١٣٩٧/٠٧/٣٠
مطالعه مروری سیستم نفتی و پتانسیل هیدروکربوری سازند قم (الیگو میوسن)علی رحمانی١٣٩٧/٠٧/۲۴
گردآوری اطلاعات میادین هیدروکربنی؛ آنچه هست، آنچه باید باشد (بخش اول)یزدان فرجی١٣٩٧/٠٦/٣١
بکارگیری انرژی خورشیدی در سبد انرژی کشور به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشاورزیمهدی شاهرودی١٣٩٧/٠٦/١٣
مدلسازی رسوب تشکیل شده در مبدل حرارتی واحد تغلیظ گلایکول یکی از کارخانه های گاز و گاز مایع کشورمرضیه بسطامی١٣٩٧/٠۵/۲١
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه مه ۲٠١۸سید عبداله رضوی١٣٩٧/٠۴/۲٠
تکامل محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در منطقه الشتر (شمال لرستان)علی رحمانی١٣٩٧/٠۴/١٣
Block to block interactions and their effects on miscibility gravity drainage in fractured carbonate reservoirs, experimental and analytical resultsکریم زبیدی١٣٩٧/٠۴/٣
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه آوریل ۲٠١۸سید عبداله رضوی١٣٩٧/٠٣/١
نگاهی نو به اهمیت جمع آوری و کاربرد داده های فنی در صنایع بالادستی نفتیزدان فرجی١٣٩٧/٠۲/٣١
Biostratigraphy, Microfacies and Paleoecology of the Asmari Formation, Interior Fars province, Zagros Basin, Iranعلی رحمانی١٣٩٧/٠۲/١۸
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه ژانویه ۲٠١۸سید عبداله رضوی١٣٩٦/١۲/١٦
Investigation Of The Non-productive Time And Related Drilling Challenges In Azar Oil Fieldعبدالصمد رحمتی١٣٩٦/١١/١۸
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه دسامبر ۲٠١٧سید عبداله رضوی١٣٩٦/١١/١٠
معرفی روش های فرازآوری با پمپ و بررسی شرایط عملیاتی پمپ های درون چاهیرحیم عباسی پور آتشگاه١٣٩٦/١٠/١۲
رصد برنامه و فعالیت شرکت های بین المللی نفت در ماه نوامبر ۲٠١٧سید عبداله رضوی١٣٩٦/٩/۲٧
بررسی برنامه شرکت های بین المللی نفت در ماه اکتبر ۲٠١٧سید عبداله رضوی١٣٩٦/۸/۲٩
بررسی تعمیرات دستگاه حفاری و اثرگذاری آن بر ایجاد زمان های انتظار عملیات حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب ایرانعبدالصمد رحمتی١٣٩٦/٧/١٧
Towards Physico-Chemical Characteristics of Micro Glass Bubble-based Fluidsعبدالصمد رحمتی١٣٩٦/٦/١٩
بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر صنعت حفاری از ابعاد مختلفعبدالصمد رحمتی١٠/۵/١٣٩٦
مروری به برداشت داده های ژئوفیزیکی غیر انحصاریمحمدعلی طالبی کناری۲۸/۴/١٣٩٦
بررسی تهیه آزمایشگاهی گل حفاری فوق سبک جهت استفاده در مخزن آسماریعبدالصمد رحمتی١٩/۴/١٣٩٦
تاثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت ایرانشیرکو بهادری١٣٩٦/٣/۲٠
بررسی روش های بازرسی درون خطی خطوط لولههادی ابراهیم فتح آبادی۲٦/۲/١٣٩٦
ویژگی های سنگ چینه ای سازند آسماری در سه برش از سه زیرحوضه زاگرسعلی رحمانی۲٣/۲/١٣٩٦
شرایط درست و نادرست استفاده از قراردادهای جدید نفتی ایران از منظر ارزیابی طرح های اقتصادیشیرکو بهادری١٩/۲/١٣٩٦
ارتباط بین دیاژنز و چینه نگاری سکانسی و تأثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفیدعلی رحمانی١٣/۲/١٣٩٦
شبیه سازی سریع مخازن ناهمگن با استفاده از تکنیک گام های زمانی چندگانهعلی رفیعی فر٦/۲/١٣٩٦
Prediction Of Maximum Oil Production By Gas Lift In An Iranian Field Using Auto-Designed Neural Networkرحیم عباسی پور آتشگاه۲٦/١/١٣٩٦
چینه شناسی و ریزرخساره های سازند قم در منطقه قمچقای، جنوب زنجانعلی رحمانی١٦/١۲/١٣٩۵
مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دارخوینسارا صفاران١٠/١۲/١٣٩۵
بهینه سازی طراحی لرزه نگاری سه بعدی در یکی از میادین نفتی ایران بر اساس موانع سطحی منظم دارای آزیموت متفاوتمحمدعلی طالبی کناری۸/١۲/١٣٩۵
مقایسه سنگ چینه نگاری سازند آسماری در برشهای تنگ سهل آباد و تنگ خشکعلی رحمانی٧/١۲/١٣٩۵
شناسایی سطوح ناپیوستگی سازند سروک توسط توصیف مغزه ها، مطالعات پتروگرافی و توزیع کانی های رسی در یکی از میادین هیدروکربنی ایرانعلی رحمانی١٣٩۵/١١/۲٧
شناسایی و تفسیر رخساره های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایرانعلی رحمانی١٣٩۵/٩/٣٠
Continuous Circulation System: A Key To Drilling Safety Incrementعلی رفیعی فر١٣٩۵/٩/۲۸
ارائه پروکسی مدل جهت پیش بینی و بهینه سازی دبی تولیدی نفت در فرایند فرازآوری با گازرحیم عباسی پور آتشگاه١٣٩۵/٩/١٧
Adaptive Neuro Fuzzy Interface System And Artificial Neural Networks: reliable approach for pipe stuck predictionپیمان عزت یار١٣٩۵/٨/١۲
معادلات فازی برای حلالیت گاز CO2 برای سیستم نفت خام مخزن Jiangsu و ته نشینی اجزای سنگین بوسیله CO2 فوق بحرانیعلی رفیعی فر١٣٩۵/٨/١١
زیست چینه نگاری، ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در ناحیه سمغان، شمال کازرون و تطابق با برش های دیگر در حوضه زاگرسعلی رحمانی١٣٩۵/٨/٣
چینه نگاری زیستی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در چاه شماره ۴ میدان نفتی لب سفید و تنگ لندهعلی رحمانی١٣٩۵/٧/١٩
Prediction of drilling pipe sticking by active learning methodپیمان عزت یار١٣٩۵/٧/٧
بررسی روش های نگهداشت و افزایش فشار به منظور بهبود برداشت از مخازن گاز میعانیعلی رفیعی فر١٣٩۵/٧/٦
مرور اجمالی بر ارزیابی اثرات زیست محیطی و ارزیابی راهبردی محیط زیستالهام طاهری ابهری١٣٩۵/٦/۲٣
زیست چینه نگاری سازند گورپی در دو برش لنده و گچ بلند(شمال منطقه دهدشت)علی رحمانی١٣٩۵/۵/١٠
استانداردهای انجمن نفت آمریکاهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۵/۵/۴
ریز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری در تاقدیس های کوه سیاه و اشگر(زون ایذه)علی رحمانی١٣٩۵/۴/۲٩
رویکرد فنی و حقوقی در توسعه ی میادین مشترک نفت و گازمحمود مویدی - محسن کرمانشاه١٣٩۵/۴/۲۸
مطالعه قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت ایران میدان های نفتی A و Bرامه رضازاده مهرجو١٣٩۵/۴/۲۲
امکان سنجی انجام عملیات سیلاب زنی پلیمری در ایرانعلی رفیعی فر١٣٩۵/۴/۲٠
خلاصه گزارش صنایع پتروشیمی جهان شماره ٧٣مهدی عسکری١٣٩۵/۴/٩
محاسبه میزان گاز درجا اولیهمجید راضی پور١٣٩۵/۴/١
نگاهی به جایگاه بین المللی شرکت ملی نفت ایرانهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۵/٣/٣٠
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند شهبازان در چاه شماره ٣ میدان نفتی قلعه نار، جنوب غرب لرستانعلی رحمانی١٣٩۵/٣/۲٦
A review of global gas flaring and venting and impact on the environmentمحمدجواد قلی پور١٣٩۵/٣/٩
بررسی آزمایشگاهی توسعه فناوری حفاری به کمک لیزر در ایرانعلی رفیعی فر١٣٩۵/۲/۲٩
چشم انداز تقاضای نفت و فرآورده های نفتی در میان مدت و بلندمدت در منطقه و جهان تا سال ١۴١٩ژیلا ظاهری عبده وند - اعظم طوسی١٣٩۵/۲/٧
نحوه محاسبه نرخ تنزیل در محاسبه شاخص های اقتصادی طرح های توسعه ای شرکت ملی نفت ایرانرامه رضازاده مهرجو - شیرکو بهادری١٣٩۵/١/٣١
Investigation of Fusion Bonded Epoxy(FBE), as a Protective Coating for Pipesهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩٤/١٠/٣٠
پتانسیل استفاده از انرژی باد و خورشید در ایرانافشین بوربور اژدری١٣٩٤/١٠/۲۲
زیست چینه نگاری سازندهای شهبازان و آسماری در چاه شماره ٣ میدان نفتی قلعه نار، لرستانعلی رحمانی١٣٩٤/١٠/١٦
مدلسازی جریان سیال دوفازی در مخازن شکافدار به روش دینامیک سیالات محاسباتیعلی رفیعی فر١٣٩٤/٩/۲٣
تکنولوژی و فرآیند نمکزدایی از نفت خامسید حسن فکوریان١٣٩٤/۸/۲٦
مدل تک بعدی انتقال حرارت جریان فوق بحرانی آب در لولهمجید راضی پور١٣٩٤/۸/۲٤
رتبه بندی و تعیین سبد بهینه طرح ها با بکارگیری نرم افزار سبد بهینه طرح های سرمایه ایمهدی شاهرودی١٣٩٤/۸/١٩
خلاصه گزارش صنایع پتروشیمی جهان شماره ٧٠مهدی عسکری١٣٩٤/٧/۲٧
بررسی انواع روشهای فرازآوری مصنوعی جهت افزایش راندمان تولید از چاه هاپیمان عزت یار١٣٩٤/٧/۸
چینه نگاری زیستی سازند آسماری در تنگه شیوی واقع در یال شمال غربی تاقدیس نودان(شمال کازرون)علی رحمانی١٣٩٤/٦/۲٩
چارچوب تشکیل سبد بهینه طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایرانمهدی شاهرودی١٣٩٤/٦/۲۵
ظهور صنعت نفت در شبه جزیره عربستانشیرکو بهادری١٣٩٤/٦/٢٤
زیست چینه نگاری سازند جهرم در منطقه سپیدان(شمال غرب شیراز)علی رحمانی١٣٩٤/۵/١٤
ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در یال شمال شرقی تاقدیس دشتک، شمال کازرونعلی رحمانی١٣٩٤/٤/۲۵
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ایران(دوره ۱۳٣٦-۱۳۵۳)شیرکو بهادری١٣٩٤/٤/۲٤
مدیریت بهینه سبد طرح های سرمایه ای شرکت ملی نفت ایرانمهدی شاهرودی١٣٩٤/٤/١٣
ریز رخساره ها و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جنوب شرق تاقدیس خامی(شرق گچساران) و مقایسه با دوبرش دیگر از سازند آسماری در حوضه زاگرسعلی رحمانی١٣٩٤/٣/۲٧
نفت و تدوین سیستم یکپارچه برنامه ریزی و سیاست گذاری انرژی کشوراعظم طوسی١٣٩٤/٣/۲۵
ایمنی فعالیت های نفت و گاز در آبهای عمیقهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩٤/۲/٩
گزارش نخستین حفار و نخستین چاه نفت جهانعبدالصمد رحمتی١٣٩٤/١/۲٦
بررسی تغییر شکل، اندازه و نوع پوسته روزن داران در پاسخ به تغییر عوامل محیطی در سازند آسماری، شمال کازرونعلی رحمانی١٣٩٣/١۲/١٩
١٠ میدان نفتی(خشکی/دریایی) بزرگ جهانعبدالصمد رحمتی١٣٩٣/١۲/٩
نگاهی مهندسی به اشتباهات انسانی در مدیریت ایمنی در صنایع نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩٣/١١/۲١
روند بررسی و برآورد ذخایر هیدروکربوری کشور در شرکت ملی نفت ایرانمجید راضی پور١٣٩٣/١١/۲٠
مقایسه اثر تزریق گازهای طبیعی و نیتروژن بر فرآیند رسوب آسفالتین در مخازن نفتیمجید راضی پور١٣٩٣/١١/١٩
کلیاتی از مخازن Tight Gas و توسعه آن در دنیامحمود مویدی١٣٩٣/١١/۵
اهمیت نمونه ها و میراث های زمین شناسی در موزه های نفت ایرانعلی رحمانی١٣٩٣/١٠/۲٣
تامین مالی طرح های نفت‌ و گاز در چارچوب جزء(۱) بند(ق) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورمهدی شاهرودی١٣٩٣/١٠/۲١
تفسیر لیتولوژیکی نمودار‌های پتروفیزیکیسید حسام الدین محمودی١٣٩٣/١٠/١۵
بررسی آلودگی در سیستم های آمینی و مشکلات آنرضا عروج١٣٩٣/٩/۲۵
آشنایی با نرم افزار سیکلولاگ و کاربردهای آن در صنعت نفت(مطالعات چینه نگاری سکانسی)علی رحمانی١٣٩٣/٩/۲۴
ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در پروژه های نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩٣/٩/١۵
مطالعه دقیق فرآیند ترکیب مجدد نفت فرار در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایرانمحمود مویدی١٣٩٣/٩/٣
چینه های نفت زا، نفت دار و نفت گیرعلی رحمانی١٣٩٣/۸/۵
مروری بر مفاهیم مدیریت دانش و عوامل موثر بر استقرار آن در شرکت هاایمان فرزاد١٣٩٣/٧/۲۸
داریون دیار دیدنی های دیرینه(میراث های چینه شناختی و دیرینه شناختی کوه گدوان)علی رحمانی١٣٩٣/٧/۲٠
مدیریت خوردگی ناشی از گاز سولفید هیدروژن در صنایع نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩٣/٧/٧
پایداری سیستم عرضه و تقاضای گاز کشور با بکارگیری ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعیمهدی شاهرودی١٣٩٣/٧/٦
تعیین گونه های سنگی مخزن آسماری بخش شرقی میدان مارونعلی رحمانی١٣٩٣/٦/١۸
رکود تورمیمهدی شاهرودی١٣٩٣/۵/۲۸
تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی و تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر روی توزیع خواص پتروفیزیکی در میدان نفتی نفت سفیدعلی رحمانی١٣٩٣/۵/۲٧
ژئوسایت چشمه های گازی رومشکان کوهدشتعلی رحمانی١٣٩٣/۵/۵
نقش سولفید آهن در سیستم های آمینیسید حسن فکوریان١٣٩٣/۴/۲١
ژئوسایت های مناطق نفتخیز جنوبعلی رحمانی١٣٩٣/۴/١٦
راه کارهایی جهت مقابله با تحریم های غربمحمود مویدی١٣٩٣/۴/١٠
زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال شمال شرقی کوه سلامتی، جنوب غرب شیرازعلی رحمانی١٣٩٣/۴/۸
اصول کلی حاکم بر قراردادهای نفتیاعظم طوسی١٣٩٣/٣/١۸
بررسی فرآیند تولید بنزین آلکیلیت و مقایسه کاتالیست های اسیدی آنرضا عروج١٣٩٣/۲/١۴
چینه شناسی سکانس هارخساره یزدانی١٣٩٣/١/۲٦
آلودگی گودال ها در صنایع نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/١۲/۲٠
نقش کلیدی زمان در اجرای موفق پروژه‌های تزریق گاز به میادین نفتی کشورایمان فرزاد١٣٩۲/١١/۲۸
چشم انداز تقاضای انرژی های تجدیدپذیراعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/١١/١۲
چشم انداز عرضه انرژی های تجدیدپذیراعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/١١/١
دسته بندی انواع ریسک در توسعه میادین نفت و گازسید تقی ابطحی فروشانی١٣٩۲/١٠/۲۸
حافظه فلشکورش درودگر١٣٩۲/٩/۲۴
رقومی ‏سازی نمودارها با کمک نرم‏ افزار Plot Digitizer انرژیمهدیار طهماسبی١٣٩۲/٩/١۸
کاربرد معادلات موازنه مواد در بهره دهی مخازن گاز - میعانیمحمود مویدی١٣٩۲/٩/۲
چشم انداز عرضه و تقاضای نفت خاماعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/۸/۲٧
مدیریت گازهای مشعل در صنایع نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/۸/١۸
نقش گاز طبیعی در آینده انرژیاعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/۸/۸
معرفی اقدامات مناسب ملی کاهش انتشار (NAMAs)الهام طاهری ابهری١٣٩۲/٧/۲١
مخازن نفت شیل و منبعی عظیم در تامین انرژی آیندهرخساره یزدانی١٣٩۲/٧/۸
نگهداری از رایانهکورش درودگر١٣٩۲/٧/٦
راهبردهای تدوین استراتژی انرژیاعظم طوسی١٣٩۲/٧/١
بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گازمهدی عسکری١٣٩۲/٦/۲٦
بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانیمهدی علیپور - مهدی رمضانیان١٣٩۲/٦/۲٣
معرفی مواد رادیواکتیو طبیعی در صنایع نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/٦/١٧
خطرات استفاده از جیوه و راه های پیشگیری از مسمویت با آنهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/٦/١٣
بهینه سازی فرآیندهای شیمیاییمهدی عسکری١٣٩۲/٦/١٠
ژئومکانیک در مهندسی نفت: کاربردها، بررسی شکافت هیدرولیکی و مدلسازی ژئومکانیکیمهدی علیپور١٣٩۲/۵/٣٠
کاربرد شبکه عصبی در صنعت نفت و گازمهدی عسکری - کوروش درودگر١٣٩۲/۵/۲۸
ایران و ژئوپولتیک انرژی در سال ۲٠١٣(مروری بر گزارش آماری شرکت بریتیش پترولیوم)محمود مویدی - رضا عروج١٣٩۲/۵/۲٠
ال ان جی در عرصه صادرات گازپرویز سنگین - شرکت ملی گاز١٣٩۲/۴/٣٠
استفاده سالم از رایانهکوروش درودگر١٣٩۲/۴/۲٣
بررسی مدلهای مختلف ارائه شده برای مدل سازی حلالیت در سیال فوق بحرانیرضا عروج١٣٩۲/۴/۲۲
تحول در صنایع بالادستی نفت با استفاده از نانو فناوریاعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/۴/١٠
بیوتکنولوژی در خدمت صنعت نفت و گازاعظم طوسی - مهدی عسکری١٣٩۲/۴/٩
سامانه مدیریت پروژه ها در صنعت نفتکوروش درودگر١٣٩۲/۴/۴
بررسی آثار فرآیند تزریق آب بر بازیافت مخازن گاز - میعانی دارای آبدهمحمود مویدی١٣٩۲/٣/۲٧
مروری بر سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)هادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/۲/۲۴
آسیب شناسی اجرای روشهای ازدیاد برداشت در ایرانعلیرضا حاجی زاده١٣٩۲/۲/۲۲
بررسی آماری فوران چاه های نفت و گاز در فراساحلهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩۲/۲/١٧
ساخت فضای متخلخل سه بعدی سنگ از تصاویر دو بعدی و با استفاده از آمار چند نقطه ایعلیرضا حاجی زاده - محسن کرمانشاه١٣٩۲/۲/٩
تشدید مغناطیسی هسته ای، روشی نوین در تعیین خواص پتروفیزیکی مخازن نفت سبک و سنگینمهدی تدینی١٣٩۲/١/٣١
تاثیر نفوذ مته(ROP)در عملکرد دکل های حفاریمهدی تدینی١٣٩۲/١/۲١
عوامل تاثیرگذار در عملکرد دکل های حفاری ایرانمهدی تدینی١٣٩۲/١/١۸
تعیین نوع سیال و سنگ شناسی مخزن با استفاده از نگار DSI در یکی ار مخازن واقع در جنوب غربی ایرانمهدی تدینی١٣٩۲/١/۴
جا به جایی دکل های حفاری عاملی موثر در عملکرد حفاری چاه های نفت و گازمهدی تدینی١٣٩١/١۲/۲۸
قیمت گذاری گازرامه رضازاده مهرجو١٣٩١/١۲/۲۲
مدیریت پسماند عملیات حفاری در میادین نفت و گازمهدی تدینی١٣٩١/١۲/١۵
مقایسه عملکرد روش فرازآوری گاز با پمپ های الکتریکی درون چاهی در یکی از میادین جنوب غرب کشورپیمان عزت یار١٣٩١/١۲/١٣
شوک های نفتی برون زا، سیاست های مالی و بازتوزیع عوامل تولید در کشورهای تولید کننده نفترامه رضازاده مهرجو١٣٩١/١۲/٩
پتانسیل سنجی رسوب آسفالتین در نفت های سبک و سنگین در تولید به روش تخلیه طبیعیعلیرضا حاجی زاده - مجید راضی پور١٣٩١/١۲/٧
تعیین حداقل فشار امتزاجی با شبیه سازی لوله قلمی در میدان نفتیمحمود مویدی١٣٩١/١۲/١
معرفی نرم افزار شبیه سازی مخزن شرکت سعودی آرامکو با نام گیگاپاورزعلیرضا حاجی زاده١٣٩١/١١/۲۸
بررسی حرکت سیالات نیوتنعماد طهمورث١٣٩١/١١/۲۴
بررسی انواع روش های شیرین سازی گاز طبیعیرضا عروج١٣٩١/١١/۲٣
تعیین تخلخل و آب اشباع شدگی توسط نرم افزار ژئولاک و شبکه عصبی مصنوعی در مخزن نفتی پارسمهدی تدینی١٣٩١/١١/۲١
بررسی روند مخارج تجهیزات سرمایه ای تولید نفت در ایالات متحده آمریکا طی سالهای ١٩٧٦ تا ۲٠٠٩بهزاد شمسی - فرزین دژدار١٣٩١/١١/١۸
بازیگران اصلی بازار جهانی نفت خامزهرا جلیلوند١٣٩١/١١/١٦
Improving Consistency and Efficiency In Managing Oil and Gas Projects of National Iranian Oil Company (NIOC) By Establishing a Project Management Office (PMO)حسن مقدسی١٣٩١/١١/١۴
سمینار تخصصی: زمان انتظار دکل های حفاریمهدی تدینی١٣٩١/١١/٩
ده ‌گام اساسی در مدیریت پسماند در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/١٠/۲۵
مدیریت زیست محیطی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/١٠/۲۴
بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی - قسمت دوممهدی تدینی١٣٩١/١٠/۲٠
بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی - قسمت اولمهدی تدینی١٣٩١/١٠/١٧
بررسی بخش جنوبی حوضه رسوبی دریا خزر از دیدگاه زمین شناسی نفتمهدی تدینی١٣٩١/٩/۲٦
ایمنی در عملیات دکل های حفاری چاه های نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/٩/۲٦
جایگاه تحلیل های تکنیکی در بازار نفت خام و پیش بینی قیمتهازهرا جلیلوند١٣٩١/٩/١۸
اصول، مبانی و مفاهیم اولیه برنامه ریزی در یک نگاه و چشم انداز کلیمشتاق علی گوهری١٣٩١/۸/۲٩
لزوم صیانتی بودن فرآیندهای تخلیه و تزریق در مخازن ذخیره سازی گاز طبیعیایمان فرزاد١٣٩١/۸/۲٧
An Investigation on Asphaltene Precipitation Potential for Light and Heavy Oils, During Natural Depletionعلیرضا حاجی زاده١٣٩١/۸/١۴
Modeling the Solubility of Spiroindolinonaphthoxazine Photochromic Dye in Supercritical Carbon Dioxideرضا عروج١٣٩١/۸/٧
پیش بینی گیر لوله‌های حفاری با استفاده از شبکه عصبی در چاه های یکی از میادین فلات قاره ایرانپیمان عزت یار١٣٩١/۸/٣
بررسی آلودگی صوتی در فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/٧/۲٣
بررسی روند مخارج چاه های حفر شده در ایالات متحده آمریکا١٩٦٠-۲٠٠۸بهزاد شمسی - فرزین دژدار١٣٩١/٧/١٣
معاهدات بین المللی در رابطه با جلوگیری از آلودگی محیط های دریایی در اثر فعالیت های فراساحلی اکتشاف و تولید نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/٧/٩
مروری بر کاربردهای نانو فناوری در صنایع اکتشاف و تولید نفت و گازهادی ابراهیم فتح آبادی١٣٩١/٧/۵
کاربرد نرم افزار اکسل در طراحی سه بعدی مسیر چاه های انحرافیمهدی تدینی١٣٩١/٦/۲۸
بررسی پتانسیل نفت و گاز کشورهای حاشیه دریای خزر و پروژه های مرتبط با آنمهدی تدینی١٣٩١/٦/۲۴
دریا یا دریاچه کدامیک؟مهدی تدینی١٣٩١/٦/۲٠
سازمان مدیریت پروژهمصطفی جبل عاملی١٣٩١/۵/۲۵
روش ساخت مدل ژئومکانیکی و کاربرد آن در پیش بینی و ممانعت از مشکلات ناشی از ناپایداری دیواره چاه در یکی از میادین نفتی فلات قاره ایرانفرهاد بهزادی١٣٩١/۴/۲٩
تامین مالی به روش اسلامی(صکوک اجاره) و اوراق سلف نفتیزهرا جلیلوند١٣٩١/۲/٣١
مدیریت دانشمصطفی جبل عاملی١٣٩٠/١٠/۲۲
Iran and Qatar: Bilateral Cooperation to utilize gas market opportunitiesشهلا خالقی١٣٩٠/٩/۲۸
فعالیت های تیمیمصطفی جبل عاملی١٣٩٠/۵/۲۵

منوی اصلی: