نماینده کارفرما در طرح‌های توسعه ای بند (ق)

پس از انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت های صبای کنگان و صبااروند، سازمان نظارت کارفرما در طرح‌های توسعه ای بند (ق) در قالب یکی از معاونت های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، جهت نظارت بر فرآیند کارها و مطابقت آنها با مفاد قرارداد، برنامه ریزی و کنترل منابع و مصارف پروژه های توسعه ای بند (ق)، با ساختار سازمانی مصوب در قالب دو واحد « نظارت بر طرح توسعه جامع میدان مشترک پارس جنوبی و خطوط ٦، ٩ و ١١ انتقال گاز » و « نظارت برطرح توسعه میادین مشترک غرب کارون » تشکیل و نسبت به انجام امور محوله اقدام نموده است.

اهم وظایف و فعالیت ها
 • برنامه ریزی و سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر مسائل و مشکلات طرح ها و پروژه های مصوب
 • نظارت عالیه بر قراردادهای منعقده و حصول اطمینان از اجرای مفاد آنها
 • نظارت بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در تامین و تخصیص بموقع منابع مالی و گشایش اعتبارات اسنادی
 • نظارت کلان بر قراردادهای فرعی، توافق نامه ها و الحاقیه های مرتبط با قرارداد
 • نظارت بر روند تامین و تخصیص اعتبارات و جریان نقدینگی پروژه ها
 • نظارت بر شرح کارها، اقدامات اصلی و بنیادی پروژه ها
 • مدیریت و نظارت بر مراحل تحویل و تحول پروژه ها
 • پیگیری و نظارت بر تامین منابع مالی و اعتباری طرح ها با همکاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری
 • نظارت بر روند تولید و درآمدهای ناشی از آنها برای تخصیص به پروژه ها با همکاری سایر واحدها
 • ارائه گزارشات دوره ای از عملکرد قراردادها، منابع مالی تامین و تخصیص یافته، عملکرد طرح ها و پروژه ها، میزان تولید و درآمدها و ...
طرح های توسعه ای بند ق

مقدمه :

باتوجه به پیش بینی افق روشن مذاکرات هسته ای، وزارت نفت تلاش های وسیع و گسترده ای به منظور بررسی، ساماندهی و برنامه ریزی فعالیتها آغاز و در مهمترین اقدام با هدف بازیابی سهم ایران در بازار انرژی جهان، با استناد به ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه جامع و یکپارچه میادین مشترک نفت و گاز را مد نظر قرار داد.

شایان ذکر است که براساس مفاد بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به وزارت نفت اجازه داده شده است تا سقف یکصد میلیارد دلار در طرح‌های توسعه ای میادین مشترک و یا پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی (به روشهای بیع متقابل و یا BOT و غیره) سرمایه گذاری نموده و یا مجوزهای سرمایه گذاری را صادر نماید.

در همین راستا و بمنظور استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مقرر شد پس از اخذ مجوزهای قانونی از شورای اقتصاد، نسبت به اجرای پروژه های توسعه ای میادین مشترک دارای اولویت به شرح ذیل اقدام گردد که برای اجرائی شدن این امر، نسبت به انعقاد قراردادهای بیع متقابل با شرکت های سرمایه گذار توسعه نفت و گاز صبااروند برای طرح‌های توسعه جامع و یکپارچه میادین مشترک غرب کارون و توسعه نفت و گاز صبای کنگان برای طرح‌های توسعه جامع و یکپارچه و تکمیل فازهای ۱۱ الی ۲۴ پارس جنوبی (SPV) جهت توسعه اقدام گردید.

اهداف اصلی :

هدف از قراردادهای بیع متقابل با شرکت‌های سرمایه گذار (SPV) استفاده از بستر قانونی فراهم شده برای تسریع روند عملیات توسعه ای شرکت ملی نفت ایران در میادین مشترک و ایجاد فرآیندی برای تسهیل مراحل تامین و پرداخت منابع مالی به فعالیتهای مرتبط با پروژه های میادین مشترک بوده و بهمین منظور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های با مقاصد خاص (Special Purpose Vehicle) بعنوان سرمایه گذاران طرح‌های اصلی شرکت ملی نفت ایران اقدام شده است.

با عنایت به محدودیت منابع مالی شرکت ملی نفت ایران و نیاز مبرم به بهره برداری از میادین مشترک و ارتقا توان تولید نفت و گاز کشور، شرکت ملی نفت ایران با استفاده از فرآیندهای مالی و اقتصادی که در سطح جهانی به عنوان تبدیل اوراق بهادار کردن دارئی ها از ان نام برده می شود، و با بهره جوئی از محمل قانونی مجوز بند (ق) و قانون رفع موانع تولید و همچنین اخذ مجوز از شورای اقتصاد، نسبت به واگذاری بخشی از دارائی های ناشی از تولید آتی میادین مشترک به شرکت‌های سرمایه گذار (SPV) بمنشور تامین اصل و فرع سرمایه گذاری مورد نیاز طرح‌های اصلی خود اقدام نمود.

الف) طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین مشترک نفتی غرب کارون
 • مشتمل بر میادین نفتی آزادگان جنوبی(فاز اول)، یاران جنوبی، آزادگان شمالی(فاز دوم) و یادآوران(فاز دوم) با هدف تولید ۵۵٠ هزاربشکه نفت خام در روز و احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و پایانه‌های صادراتی بهرگان و جاسک با هدف ایجاد ظرفیت صدور یک میلیون بشکه نفت خام در روز
 • قرارداد بیع متقابل با شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین مشترک غرب کارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت خام و پایانه صادراتی بنادر بهرگان و جاسک
 • شرکت مهندسی و توسعه نفت بعنوان بازوی اجرایی شرکت توسعه نفت و گاز صبااروند تعیین و الحاقیه مورد نظر با این شرکت تنظیم و مبادله گردید
ب) طرح توسعه جامع و یکپارچه و تکمیل فازهای ١١ الی ۲۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی
 • با هدف تولید روزانه ۵۳٧ میلیون متر مکعب گاز غنی، ٧۱۰ هزار بشکه میعانات گازی و احداث خطوط لوله انتقال گاز سراسری ٦، ٩ و ١١ با هدف ایجاد ظرفیت انتقال روزانه ۳۱۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی
 • قراردادبیع متقابل با شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه جامع و یکپارچه و تکمیل فازهای ١١ الی ۲۴ پارس جنوبی و احداث خطوط لوله ٦، ٩ و ١١ انتقال گاز سراسری
 • شرکت نفت و گاز پارس بعنوان بازوی اجرای شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان تعیین و الحاقیه مورد نظر با این شرکت تنظیم و مبادله گردید
الف) طرح توسعه جامع و یکپارچه و تکمیل فازهای ١١ الی ۲۴ میدان مشترک گازی پارس جنوبی
 • تسهیلات صندوق توسعه ملی (مجوز مقام معظم رهبری)
 • بخش دوم تسهیلات صندوق توسعه ملی (در قالب مجوز بند "ق")
 • - درصدی از درآمد(عواید حاصل از فروش) میعانات گازی استحصالی در فازهای ١١ الی ۲۴ پارس جنوبی
 • درآمد ناشی از صادرات حاصل از جایگزینی گاز تولیدی فازهای ١١، ۲۴ پارس جنوبی با فرآورده های نفتی مصرفی
 • تامین باقیمانده وجوه مورد نیاز تحت عنوان "سایر منابع" و قابل تامین به عنوان آورده سرمایه گذار
 • منابع حاصل از بند "ل" قانون بودجه سال ١٣٩۴ (بخش سوم تسهیلات صندوق توسعه ملی)
ب) طرح توسعه جامع و یکپارچه میادین غرب کارون
 • تسهیلات صندوق توسعه ملی (در قالب مجوز بند "ق")
 • درصدی از درآمد(عواید حاصل از فروش) نفتخام تولیدی میادین مشترک غرب کارون
 • درآمد ناشی از صادرات حاصل از جایگزینی گاز تولیدی فازهای ١١، ۲۴ پارس جنوبی با فرآورده های نفتی مصرفی
 • تامین باقیمانده وجوه مورد نیاز تحت عنوان "سایر منابع" و قابل تامین به عنوان آورده سرمایه گذار
 • منابع حاصل از بند "ل" قانون بودجه سال ١٣٩۴ (بخش سوم تسهیلات صندوق توسعه ملی)

در طی مسیر طولانی فرآیند اجرایی برنامه‌ریزی، طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات و تنظیم و مبادله قراردادها، استفاده از ظرفیت‌های دیگری که در مصوبات شورای اقتصاد بعنوان مکمل منابع تأمین مالی مد نظر قرار گرفته بود از جمله ظرفیت موجود در قانون بودجه سال ٩۴ کل کشور با بهره گیری از تسهیلات بند "ل" تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣٩۴ اجرایی گردید.

منوی اصلی: