***   سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
چاپ ١۳:١۵ - شنبه ٧ دي ۱۳۹۲

بهره برداري از مراكز درماني مناطق عملياتي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تا شش ماه آيندهمعاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود: در دومين جلسه اي كه به منظور "بررسي و پيگيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت" در تاريخ ٦/۹/۱۳۹۲ با حضور مديران، مسئولين و كارشناسان ذيربط تشكيل گرديد؛ گزارش آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكي طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي در دست اقدام اين سازمان بررسي شد و پيش بيني مي شود برخي از پروژه هاي اين سازمان از قبيل منازل مسكوني پزشكان در خارك، ماهشهر و آغاجاري در ۳ ماهه پاياني سال ۹۲ و نيمه دوم سال ۹۳ آماده بهره برداري گردند.

لازم به ذكر است با بهره برداري از پروژه هاي عمراني سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بويژه پروژه احداث بيمارستان در شهرهاي آبادان و اميديه و احداث پلي كلينيك ماهشهر و دي كلينيك سرخص علاوه بر آن كه گامي مهم در راستاي افزايش رضايت مندي مراجعين برداشته خواهد شد، هزينه ها نيز كاهش و بهينه سازي در استفاده از منابع صورت خواهد پذيرفت.بازگشت