***   سایت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی - آرشیو اخبار
چاپ ١۱:۲۴ - سه شنبه ۲٧ فروردين ۱۳۹۲

برگزاري جلسه ارائه گزارش در مورد بررسي عملكرد يكساله سيستم آرشيو الكترونيكي اسناد


جلسه اي در تاريخ ۲١/١/١٣٩۲ با حضور مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي، جمعي از معاونين، رئيس مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها و جمعي از كارشناسان مديريت با هدف بررسي عملكرد يكساله آرشيو اطلاعات در سالن كنفرانس شماره يك ساختمان مركزي سوم برگزار شد.


در آغاز جلسه آقاي جبل عاملي رئيس مركزاطلاعات مديريت و سامانه ها، گزارشي در رابطه با روند انجام كار و شرح نرم افزار آرشيو اطلاعاتي را بيان نمودند و در آن اظهار داشتند تغذيه اطلاعات واحد اين مديريريت از فروردين ٩١ شروع شد. اين نرم افزار توسط مديريت فناوري اطلاعات و رايانه، تحت وب تهيه شده و سپس توسط مركز اطلاعات مديريت و سامانه ها پياده سازي آن در مدريت انجام گرفت.


مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي آقاي دلپريش و معاونين آن مديريت، آقاي زبيدي و آقاي گوهري با تاكيد بر تغذيه منظم اطلاعات به سيستم، نظر مساعدي نسبت به كاربري سيستم آرشيو داشتند.


در پايان آقاي دلپريش در مورد نحوه ورود اطلاعات سيستم آرشيو از طريق دبيرخانه به آقاي جبل عاملي، عنوان نمودند كه مراتب بررسي و گزارش انجام كار به ايشان ارائه گردد.


بازگشت