Images with fixed dimensions
images/35x35/1.jpg
 1. صعود گروه عملیاتی به قلل و ارتفاعات جهت آغاز کار برداشت

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 2. عبور از مناطق سخت و صخره ای و ستیغ کوهها تا رسیدن به مقصد

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 3. گذر از سراشیبی های تند و پستی و بلندی های خشن در مراحل مختلف برداشت داده

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 4. گروه نقشه برداری با استفاده از دستگاه GPS موقعیت نقاط انفجار و مکان ژئوفون ها را مکان یابی و با اسپری یا پرچم کوچک علامتگذاری می نمایند

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 5. جایگذاری ژئوفون ها

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 6. پخش کابل های گیرنده و فرستنده در محدوده عملیات برداشت داده

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 7. حفاری چاله انفجار توسط گروه حفار

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 8. پر کردن چاله انفجار با مواد منفجره جهت انجام عملیات انفجار

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 9. اتاق سیار رکوردینگ داده ها

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 10. اعلام آغاز عملیات انفجار توسط کارشناس مربوطه از طریق بی سیم در اتاق سیار رکوردینگ

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 11. امواج دریافتی به کامپیوتر اتاق رکوردینگ پس از عملیات انفجار

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 12. نمونه ای از مقاطع لرزه ای برداشت شده پس از عملیات

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 13. فیلمبرداری از مراحل انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی با راهنمایی ناظرین عملیاتی

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧
 14. گروه فیلمبرداری حاضر در پروژه لرزه نگاری

  تاريخ: ٧/۸/۱۳۸٧