وظايف امور تحليل نتايج اقتصادي طرح‌ها شباهت بسيار زيادي به امور امكان سنجي اقتصادي طرح‌ها دارد و در راستاي دستيابي به اهداف و استراتژي كلان شركت ملي نفت ايران شامل: امكان سنجي سرمايه گذاري طرح‌هاي توسعه‌اي، تدوين پورتفوليو و بهينه سازي دارائي‌هاي شركت ملي نفت ايران به منظور هدايت سرمايه گذاري به سمت طرح‌هاي اولويت دار بر اساس چشم انداز بلند مدت شركت ملي نفت ايران مي باشد.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • بررسي و امكان سنجي اقتصادي طرح‌ها با اجراي مراحل زير:
  • - بررسي، گردآوري و اصلاح اطلاعات مورد نياز جهت انجام ارزيابي
  • - ارزيابي اقتصادي طرح‌هاي بازسازي و توسعه
  • - ارائه گزارش نهايي به واحدهاي ذيربط
  • - تهيه گزارش جهت تصويب خواهي در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران
  • - تهيه گزارش جهت تصويب خواهي در شوراي عالي اقتصاد و يا كار گروه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت
 • تدوين پورتفوليو و سبد بهينه دارائي‌هاي شركت ملي نفت ايران اجراي مراحل زير:
  • - دريافت اطلاعات سرمايه گذاري و توليد طرح‌هاي توسعه از شركت هاي تابعه
  • - بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي در برنامه نرم افزايش PEEP
  • - پيش بيني درآمدهاي آتي شركت ملي نفت ايران به منظور برآورد منابع سرمايه گذاري
  • - تعيين ميزان ريسك هر سرمايه گذاري در هر يك از متغيرهاي موثر به شاخص‌هاي اقتصادي
  • - مشخص كردن طرح‌هاي اولويت دار بر اساس استراتژي و اهداف كلان شركت ملي نفت ايران
  • - تدوين سبد بهينه دارائي‌هاي شركت ملي نفت ايران در افق بلند مدت
 • پاسخگويي به مراجع بازرسي و رسمي كشور
 • تهيه گزارش جهت تصويب خواهي از مراجع قانوني