امور طراحي مدل هاي تقاضاي انرژي و پيش بيني

تعيين و تخمين ميزان تقاضا و نياز به مصرف حامل‌هاي انرژي هيدروكربوري در افق‌هاي زماني مختلف از جمله اهداف و استراتژي‌ها مهم شركت ملي نفت ايران است كه خواستگاه آن در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي تحت واحد طراحي مدل‌هاي تقاضاي انرژي و پيش‌بيني تجلي يافته است. برنامه‌ريزي، برآورد و پيش‌بيني ميزان تقاضا و مصرف حامل‌هاي انرژي در بخش هيدروكربوري مستلزم شناخت و استفاده از ابزارهاي جاري، امكانات، محدوديت‌ها، اهداف و استراتژي‌ها در سطح سازمان، كشور، منطقه و جهان مي‌باشد. از طرفي شناخت و استفاده از ابزارهاي طراحي‌ها و مدل‌هاي تعيين و تخمين ميزان تقاضا و نياز به مصرف حامل‌هاي انرژي هيدروكربوري در افق‌هاي زماني مختلف از جمله اهداف و استراتژي‌ها مهندسي، اقتصاد و آمار و احتمالات و ... كه در جهت برآورد ميزان تقاضاي حامل‌هاي انرژي (هيدروكربوري) در افق‌هاي زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرند بسيار با اهميت و ضروري مي‌باشند. همچنين انجام پروژه‌هاي خاص و ويژه كه از طرف سازمان‌هاي‌ رسمي عالي رتبه نظام و يا مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران درخواست مي‌گردد از ديگر فعاليت‌هايي است كه در اين امور انجام مي‌پذيرد.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • آگاهي از اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي شركت ملي نفت ايران در زمينه توليد، تامين و توزيع فرآورده‌هاي هيدروكربوري
 • نظارت بر تنظيم استراتژي و تدوين برنامه‌هاي توليد و توزيع فرآورده‌هاي هيدروكربوري براساس معيارهاي اقتصادي و كاربرد بهينه امكانات و توانائي‌هاي شركت ملي نفت ايران
 • هدايت و نظارت بر پيگيري مطالعات مربوط به منابع مختلف انرژي و روند مصرف آن در داخل و خارج از كشور بمنظور لحاظ نمودن در طراحي سياست‌هاي كلي موازنه توليد، انتقال و عرضه فر‌آورده‌هاي نفتي
 • بررسي، تجزيه و تحليل و ارزيابي نظام توليد، انتقال و توزيع حامل‌هاي انرژي هيدوركربوري و ارائه گزارشات تحليلي/ تطبيقي از عملكرد آنها نسبت به برنامه پنج ساله، ساليانه و فصلي موازنه توليد و عرضه و ارائه پيشنهادات در زمينه بهينه‌سازي وضع موجود
 • تعيين و تخصيص سوخت بهينه به واحدهاي صنعتي/ نيروگاه‌ها در شرايط حال و آتي و با توجه به امكانات توليد و مصرف
 • مشاركت در كميته‌هاي مختلف طرح جامع انرژي كشور بمنظور بررسي و طراحي الگوي تقاضاي انرژي و ابعاد اقتصادي مترتب بر آن
 • نظارت بر تهيه و تدوين برنامه‌هاي درازمدت تقاضاي و صادرات و يا واردات حامل‌هاي مختلف انرژي از نظر: توسعه منابع توليد و حجم سرمايه‌گذاري مورد نياز آن و تعيين تنگناهاي عملياتي و ارائه طريق جهت رفع تنگناهاي مزبور
 • آگاهي از تنظيم و استفاده از مدل‌هاي مهندسي و رياضي با بهره‌گيري از برنامه‌هاي كامپيوتري در بهينه‌سازي توليد، توزيع و انتقال موارد نفتي از مراكز توليد و مبادي وارداتي به داخل كشور و بررسي نحوه انتقال فرآوردهاي مازاد با مقاصد صادراتي با ذكر تفاوت هاي حمل واقعي با حمل بهينه
 • بررسي برآورد و برنامه‌ريزي بهره‌مندي بهينه از فرآوردهاي نفتي از نظر تقليل مصرف، كاهش ضايعات، پيشنهاد جايگزيني سوخت
 • تهيه تنظيم تدوين گزارشات در پاسخ سوالات فني/ اقتصادي مربوط به انرژي واصله از مسئولين كشور (دفتر رياست جمهوري - مجلس شوراي اسلامي - وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي - استانداران و غيره)
 • مطالعه و بررسي به منظور انجام پروژه‌هاي خاص ويژه كه از سوي مقام عالي وزارت نفت، مدير عامل و يا هيئت مديره شركت ملي نفت ايران، نهاد رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي و يا معاون ايشان در برنامه‌ريزي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها مطرح و درخواست مي‌گردد (در اينگونه مطالعات كه بصورت فردي و يا گروهي انجام مي‌شود بعد از تعريف مسئله و تعيين اهداف و خواسته‌ها، متدلوژي انجام پروژه طراحي، سپس نسبت به جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از طريق كتابخانه‌اي يا ميداني اقدام مي‌شود در اين راستا مصاحبه ، كاربيني و مميزي از اشخاص، كار، فعاليت و اسناد و مدارك به همراه طراحي فرم‌ها و ... مدنظر واقع مي‌گردد. تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور شناخت وضعيت موجود و طراحي الگوها و مدل‌هاي خاص، نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات حاصل اينگونه مطالعات و بررسي‌ها خاص و ويژه مي‌باشد كه اكثرا در قالب گزارشات فني تحليلي عرضه مي‌گردند)