امور طراحي مدل هاي عرضه انرژي و پيش بيني

فعاليت‌هاي امور عرضه معطوف به برنامه ريزي كوتاه مدت، ارزيابي عملكرد، تهيه شاخص‌هاي مرتبط با عملكرد و توليد و تعامل با ساير واحد‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي به منظور ارايه اطلاعات و نظرات كارشناسي در راستاي اهداف و وظايف مديريت مي باشد. اين در حالي است كه امور عرضه با توجه به تجربيات به دست آمده و به منظور ارتقاء كيفيت فعاليت‌ها و اثر بخشي آنها، به تحولات سازماني اين امور با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك مي انديشد.

اهم وظايف و فعاليت ها

 • تدوين برنامه سالانه توليد، توزيع و تزريق كليه محصولات توليدي شركت ملي نفت ايران، به تفكيك حامل‌هاي انرژي اوليه، شركت‌هاي توليدي و ميدان‌هاي نفتي و گازي
 • برنامه ريزي و ارايه اهداف كمي توليد سالانه نفت و گاز به منظور پيش بيني بودجه سالانه شركت ملي نفت ايران
 • تجزيه و تحليل ماهانه عملكرد/ برنامه توليد، توزيع و تزريق نفت خام، گاز طبيعي و ساير محصولات توليدي به تفكيك شركت‌هاي توليدي و ميدان‌هاي نفتي و گازي
 • عملكرد سالانه شركت ملي نفت ايران، معطوف به كليه فعاليت‌هاي انجام شده در قالب زنجيره ارزش و ساير فعاليت‌هاي ستادي كه به طور غير مستقيم بر فعاليت‌هاي شركت ملي نفت ايران تاثير گذار است
 • مدل سازي پاداش توليد و تعيين ميزان پاداش توليد شركت‌هاي توليدي تابعه شركت ملي نفت ايران
 • برگزاري و يا شركت در جلسات مرتبط با عرضه و يا توليد، توزيع و تزريق حامل‌هاي انرژي
 • همكاري و تعامل با واحدهاي مختلف به منظور ارايه نظرات كارشناسي و اطلاعات لازم مرتبط با توليد يا عرضه و ابعاد مرتبط با آن
 • تهيه و تدوين گزارش‌هاي مديريتي به منظور ارايه به مديران ارشد صنعت نفت و هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران
 • بررسي، تدوين و ارايه گزارشات مختلف مرتبط با عملكرد، به واحد‌هاي ستادي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران
 • تجزيه و تحليل و ارايه گزارشات مختلف عملكردي به نهادها و سازمان‌هاي نظارتي (از جمله: مجلس شوراي اسلامي، بازرسي و ديوان محاسبات كشور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و ...)
 • محاسبه و تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مرتبط با عملكرد (از جمله: شاخص‌هاي بهره وري و ساير شاخص‌هاي تلفيقي زنجيره ارزش)
 • تهيه و ارزيابي تراز توليد و توزيع حامل‌هاي انرژي توليدي شركت ملي نفت ايران و ارايه آن به منظور تهيه ترازنامه هيدروكربوري كشور
 • تهيه و تدوين گزارشات مختلف مرتبط با عملكرد شركت ملي نفت ايران به منظور اطلاع رساني و عمدتا انتشار آن از طريق روابط عمومي و يا ارايه در نمايشگاه‌هاي مختلف
 • جهت گيري انجام فعاليت‌ها بر اساس الگوي مديريت استراتژيك و ايجاد شرايطي به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت در بررسي‌هاي مربوط به عرضه حامل‌هاي انرژي (توليد شده در شركت ملي نفت ايران) و تجزيه و تحليل عملكرد بر اساس اين الگو (برنامه‌هاي آتي)