امور تدوین برنامه های بلندمدت

امور تدوین برنامه‌های بلندمدت مسئولیت بررسی چشم انداز، ماموریت‌ها، سیاست‌ها، اهداف کیفی و کمی شرکت ملی نفت ایران در افق برنامه‌هاي پنجساله و بيست ساله را که برنامه‌های توسعه‌ای میان مدت و بلندمدت نيز در چارچوب آن جمع بندي می شود، بر عهده دارد.

اهم وظايف و فعاليت ها

  • بررسي و تدوين چشم انداز(Vision) و مأموريت(Mission) شركت ملي نفت ايران در برنامه‌هاي توسعه اي پنج ساله و نيز برنامه بيست ساله
  • بررسي و تدوين اهداف كيفي، سياست‌ها و خط مشي‌هاي شركت ملي نفت ايران در برنامه‌هاي بلند مدت
  • بررسي و تدوين اهداف كمي شركت ملي نفت ايران در برنامه‌هاي بلند مدت پنج ساله و بيست ساله
  • مشاركت در بررسي و تهيه متون قراردادي "خريد و فروش گاز و محصولات نفتي و گازي" في مابين شركت ملي نفت ايران و مشتريان داخلي
  • مشاركت در بررسي و اعلام نظر در خصوص متون قراردادي مرتبط با طرح‌هاي توسعه اي ميادين بالادستي نفت و گاز (قراردادهاي خدماتي كاملا ريسك پذير و بيع متقابل)
  • تهيه گزارشات تحليلي مرتبط با برنامه‌هاي توسعه اي جهت ارائه به مديران ارشد شركت
  • مشاركت در تدوين گزارشات مرتبط با ديپلماسي انرژي