برنامه‌‌ريزي و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها

فلسفه وجودي اين معاونت مبتني بر انجام برنامه ريزي‌هاي لازم در چارچوب راهبردها و سياست‌هاي شركت ملي نفت ايران و تبيين نقشه راه، جهت نيل به اهداف كلان با در نظر داشتن نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد اين شركت و شركت‌هاي تابعه آن می باشد. به منظور انجام ماموريت‌هاي اين معاونت، سازماني متشكل از واحدهاي ذيل براي آن تعريف شده است:


اهم وظايف و فعاليت ها
  • تدوين و تبيين راهبردها، سياست‌ها و اهداف كلان شركت ملي نفت ايران
  • تدوين و ارايه برنامه‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت توليد و توسعه شركت ملي نفت ايران
  • نظارت بر فرآيند ارزيابي عملكرد شركت ملي نفت ايران وارائه شاخص‌هاي مربوطه
  • تدوين گزارش عملكرد شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران
  • انجام هماهنگي‌هاي لازم و برنامه ريزي چگونگي تأمين خوراك واحدهاي پائين دستي در قالب برنامه‌هاي توليد محصولات شركت ملي نفت ايران
  • برنامه ريزي چگونگي انتقال محصولات توليدي شركت ملي نفت ايران به مبادي ذيربط در قالب طرح‌هاي جامع توسعه ميادين هيدروكربوري
  • تهيه و ارايه گزارشات تخصصي مورد نياز سازمان‌هاي داخل و خارج از صنعت نفت
 
منوی اصلی