كاركنان نمونه سال 98 صنعت نفت

١٣:٠٣ - دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩

كاركنان نمونه سال ٩۸ صنعت نفت معرفی شدندچاپنسخه چاپی
دو نفر از كاركنان مديريت برنامه ريزي تلفيقي به عنوان کارمند نمونه سال ٩۸ صنعت نفت در قالب جشنواره شهيد رجايي انتخاب شدند.

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت نفت در تاريخ ١۵/١٠/١٣٩٩، اسامي مديران، كاركنان رسمي و غيررسمي (قرارداد مدت معين و مدت موقت) نمونه صنعت نفت را در چارچوب ضوابط و شيوه نامه موضوعه اعلام کرد.

از ميان كاركنان مديريت برنامه ريزي تلفيقي، دكتر كريم زبيدي؛ مدير برنامه ريزي تلفيقي، بعنوان يكي از مديران نمونه صنعت نفت و هادي ابراهيم فتح آبادي، كارشناس ارشد تلفيق طرح ها و برنامه ها بعنوان يكي از كاركنان رسمي نمونه صنعت نفت معرفي شدند.

گفتني است؛ فرآيند انتخاب كاركنان نمونه صنعت نفت در سال ١٣٩۸ براساس دستور ابلاغي وزير نفت و دستورالعمل انتخاب و تشويق مديران، كارمندان و بازنشستگان صنعت نفت، از اواخر مردادماه سال جاري آغاز و پس از انجام مراحل ارزيابي و بررسي شاخص هاي موردنظر، اسامي اعلام گرديد. همچنين براي اولين بار در صنعت نفت، كاركنان قراردادي مدت معين/ مدت موقت، نيز در فرآيند انتخاب كارمندان نمونه مدنظر قرار گرفتند.