تعیین هزینه های خوردگی تاسیسات شركت ملی نفت ایران

١١:٣٠ - دوشنبه ۸ دی ١٣٩٩

تعیین هزینه های خوردگی تاسیسات شركت ملی نفت ایران برای نخستین بارچاپنسخه چاپیمعاون برنامه‌ريزی و تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها از محاسبه هزينه‌های خوردگی برای اولين بار برای همه تأسيسات شركت ملی نفت ايران خبرداد.

سيدنورالدين خاکساران رضوی با بيان مطلب فوق افزود: هزينه‌های مستقيم و غيرمستقيم خوردگی در كليه تاسیسات و خطوط لوله شركت‌های تابعه شركت ملی نفت ايران که در سالهاي ١٣٩۵ تا ١٣٩٧ انجام شده است، به طور ميانگين در هر سال درحدود ۴۵٠ ميليون دلار بوده كه از اين ميزان، حدود ١٦۵ ميليون دلار مربوط به هزينه‌های مستقيم خوردگی و مابقی (حدود ۲۸۵ ميليون دلار) مربوط به هزينه‌های غيرمستقيم خوردگی است.

وي عنوان کرد: بيشتر هزينه‌های مستقيم خوردگی مربوط به هزينه های استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، رنگ و پوشش، مواد شيميايی كنترل خوردگی، توپكرانی‌های هوشمند و... و هزينه‌های غيرمستقيم ناشی از خوردگی مربوط به توقف توليد و هدررفت سيالات هيدروكربوري به دليل حوادث خوردگي مي باشند.

خاکساران به طرح های مطالعاتی که در حال حاضر با هدف كاهش هزينه‌های خوردگی در شرکت ملي نفت ايران در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: سه طرح مطالعاتی "ارتقای سطح كيفی سامانه‌های رنگ و پوشش"، "سامانه‌های حفاظت كاتدی" و "استفاده از ممانعت‌كننده هاي خوردگی در بخش بالادستی نفت و گاز" تحت نظارت و راهبری كارگروه استقرار مديريت خوردگی و بازرسی فنی شركت ملی نفت ايران به مراحل پايانی خود نزديک می باشند.

گفتني است؛ بررسی و محاسبه هزينه‌های خوردگی تأسيسات شركت ملی نفت ايران با همت کارگروه استقرار مديريت خوردگی و بازرسی فنی شركت ملی نفت ايران طی یکسال انجام شده است.