سمينار فرازآوري مصنوعي ميدان مسجد سليمان

١١:۵٩ - سه شنبه ۸ بهمن ١٣٩۸

سمينار فرازآوري مصنوعي ميدان مسجد سليمان برگزار شدچاپنسخه چاپی
سومين سمينار تخصصی از سلسله سمينارهای برنامه شده معاونت بررسی طرح‌های منابع هيدروكربوری به منظور بررسی ميزان عملكرد پمپ های الكتريكی شناور درون چاهی در ميدان نفتی مسجد سليمان برگزار شد.

با هدف آشنايي و آسيب‌شناسي پروژه‌هاي فرازآوري مصنوعي (Artificial Lift)، سمينار "بررسي پروژه آسيب‌شناسي و ميزان عملكرد پمپ‌هاي الكتريكي شناور درون‌چاهي (ESP) در ميدان نفتي مسجدسليمان" با حضور معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) و جمعي از كارشناسان اين معاونت، بهمن‌ماه سال جاري در سالن جلسات ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران برگزار شد.

در اين سمينار مباحث "روش‌هاي فرازآوري مصنوعي"، "انواع پمپ‌هاي فرازآوري"، "اجزاء و قطعات پمپ‌هاي الكتريكي شناور درون‌چاهي"، "طول عمر، علل و عوامل خرابي پمپ‌هاي شناور درون‌چاهي" و "ارزيابي‌هاي انجام شده از هزينه‌هاي فرازآوري مصنوعي در اين ميدان" توسط مهندس پيمان عزت يار، کارشناس اين معاونت ارائه شد.

در ادامه سمينار نيز عملكرد يكي از پمپ‌هاي درون چاهي اين ميدان بر اساس شبيه‌سازي‌هاي انجام شده مورد بررسي قرار گرفت و با عملكرد واقعي آن در زمان توليد از چاه مقايسه گرديد و پيشنهادها و راهكارهايي بر اساس تجربيات بدست آمده جهت بهبود كارايي پمپ‌هاي درون چاهي ميادين کشور به اطلاع حاضرين رسيد.

لازم به توضيح است؛ ميدان نفتي مسجد سليمان قديمي‌ترين ميدان نفتي توليدي در ايران بوده كه به دليل افت فشار ناشي از توليد از چاه هاي آن، استفاده از روشهاي فرازآوري مصنوعي براي چاه هاي آن غيرقابل اجتناب مي‌باشد.