طرح هاي مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني در مرحله عقد قرارداد

١۲:۲۵ - چهارشنبه ۲٩ آبان ١٣٩۸

طرح هاي مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني در مرحله عقد قراردادچاپنسخه چاپیمعاونت برنامه‌ريزي و تلفيق طرحها و برنامه‌ها از آغاز طرح هاي مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني در شركت ملي نفت ايران، در آينده نزديک خبر داد.

بنا به گزارش اين معاونت، فراخوان‌ پژوهشي طرح هاي مطالعاتي استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني در شركت ملي نفت ايران در خرداد و تيرماه سال جاري انجام شد و متعاقب آن مشاوران انجام طرح‌هاي مذكور مشخص شدند.

هادي ابراهيم فتح آبادي، رئيس كارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني در شركت ملي نفت ايران در اين باره گفت: انجام طرح های مطالعاتي ارتقاي وضعيت "سيستم هاي حفاظت كاتدي"، "رنگ و پوشش"، " استفاده از ممانعت كننده‌هاي خوردگي" در بخش بالادستي تأسيسات نفت وگاز (خشكي و دريايي) و طرح پژوهشي تدوين دستورالعمل‌هاي ايمني در فعاليت‌هاي بازرسي فني و كنترل خوردگي به ترتيب به دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت واگذار شد و به زودی قراردادهای مربوطه منعقد خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلي انجام اين طرح‌هاي مطالعاتي در وهله اول، ارتقاء وضعيت كيفي سيستم‌هاي حفاظتي تأسيسات بخش بالادستی در شركت ملي نفت ايران و در وهله دوم، ايجاد ارتباط بيشتر بين صنعت و دانشگاه، آموزش فني پرسنل و... بوده است.

لازم بذكر است؛ مدت زمان اجرای اين طرح‌هاي پژوهشي، ٦ ماه می باشد که تحت نظارت كارگروه طرح استقرار مديريت خوردگي و بازرسي فني و مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.