كميته مشاورين مديريت مخازن افق هاي مخزني دشت آبادان

١٣:١٣ - چهارشنبه ١٩ تیر ١٣٩۸
در كميته مشاورين مديريت مخازن؛

نتايج مطالعه يكپارچه افق‌هاي مخزني دشت آبادان بررسی شدچاپنسخه چاپینتايج مطالعه يكپارچه افق‌هاي مخزني دشت آبادان در يكصد و شصت و چهارمين نشست كميته مشاورين مديريت مخازن با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه بررسی شد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصت و چهارمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي "مطالعه يكپارچه افق‌هاي مخزني دشت آبادان" با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن، ناظرين طرح، نمايندگان پژوهشگاه صنعت نفت، مديريت اكتشاف، شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت و گاز اروندان و كارشناسان این معاونت تيرماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، مطالعه پرديس پژوهش و توسعه صنايع بالادستي پژوهشگاه صنعت نفت با موضوع فوق ارائه و پيرامون نتايج پيشنهادي آن، بحث و تبادل نظر گرديد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري در ادامه افزود: مطالعه يكپارچه افق‌هاي مخزني دشت آبادان، كه داراي مصوبه از هيات مديره شركت ملي نفت ايران مي‌باشد، در قالب طرح مطالعات جامع مخازن نفت و گاز كشور في‌مابين مديريت برنامه ريزي تلفيقي به‌عنوان کارفرما و پژوهشگاه صنعت نفت به‌عنوان مجري به منظور رفع ابهامات ساختاري و زمين شناسي دشت آبادان در افق هاي مخزني فهليان، گدوان، سروک و ايلام، از منابع سرمايه اي (داخلي) منعقد شده است.

مطالعه مذكور شامل بررسي گزارش‌هاي قبلي، جمع‌آوري و كنترل كيفيت داده‌ها، مطالعات آزمايشگاهي، توصيف افق‌هاي مخزني با استفاده از داده‌هاي زمين‌شناسي، ژئوفيزيكي، پتروفيزيكي، داده‌هاي مخزني (سنگ و سيال)، مطالعات ژئوشيميايي، مدل‌سازي افق‌هاي مخزني، آناليز ريسك، عدم قطعيت، تفسير نتايج و ارايه گزارش نهايي مي‌باشد.

از مهمترين دستاوردهاي كلي اين مطالعه مي‌توان به مشخص شدن ارتباطات جانبي و عمودي سازندهاي مخزني ايلام، سروک، گدوان و فهليان و پهنه‌بندي پتانسيل مخزن در هر افق مخزني، معرفي مناطق پرپتانسيل در افق‌هاي مخزني و هر زون در گستره دشت آبادان، تخمين احجام نفت درجا به تفکيک پهنه، سازند و زون مخزني در محدوده دشت آبادان و دستيابي به يک نمونه موفق از يک مطالعه يکپارچه، بين رشته‌اي اشاره کرد.

گفتنی است، تهيه‌كننده داده‌ها و استفاده كننده از نتايج اين مطالعه شركت‌هاي مهندسي و توسعه نفت و نفت و گاز اروندان بوده‌اند و مديريت اكتشاف نيز ضمن همكاري و پشتيباني علمي و فني از مطالعه يادشده، اطلاعات لازم را جهت اجراي بهينه پروژه در اختيار پژوهشگاه صنعت نفت قرار داده است.