طراحي و تدوين الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت نفت

١١:۴٩ - چهارشنبه ۵ تیر ١٣٩۸

جهش چشمگير طراحي و تدوين الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت ملي نفت ايرانچاپنسخه چاپیارائه مدل هاي نرم افزاري امكان سنجي اقتصادي طرح ها و پروژه ها در شيوه هاي مختلف قراردادي منجر به جهشي بزرگ در تكميل پروژه طراحي و تدوين الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت ملي نفت ايران گرديد.

به گزارش معاونت بررسي و امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها؛ با ارائه مدل هاي نرم¬افزاري امكان سنجي اقتصادي طرح ها و پروژه ها در شيوه هاي مختلف قراردادي، پروژه طراحي و تدوين الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت ملي نفت ايران گامي جدي و رو به جلو برداشت. پيشرفت اين پروژه در آخرين جلسه مشترك بررسي «طرح مطالعات راهبردي» مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي در شهريور ماه سال گذشته، ۵٣ درصد اعلام گرديد.

اين معاونت در ادامه افزود: پس از اين جلسه مشترك، طراحي و تدوين الگوي نرم افزاري امكان سنجي اقتصادي به عنوان مهمترين بخش در راستاي تكميل اين پروژه و تأمين داده هاي لازم براي آزمون مدل در دستور كار قرار گرفت و در ادامه با طراحي اوليه ۴ الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها در قالب قراردادهاي EPC، EPCF، بيع متقابل (Buy Back) و IPC روند صعودي پيشرفت پروژه آغاز گرديد. براي انجام اين كار، داده هاي مربوط به يك نمونه از طرح هاي توسعه اي نفتي و نيز گازي در اختيار تيم مجري قرار گرفته بود.

در خرداد و تيرماه سال جاري، الگوي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها در شيوه هاي مختلف قراردادي و همچنين نرم افزار طراحي شده مربوط به آنها، در جلساتي با حضور نمايندگان كارفرما و مجري پروژه ارائه و مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين جلسات نمايندگان كارفرما پس از ارائه الگوهاي ارزيابي اقتصادي قراردادهاي EPCF و بيع متقابل (Buy Back) توسط مجري، به بيان نظرات و انتظارات خود از نرم افزار امكان سنجي طراحي شده پرداختند.

لازم به ذكر است؛ طراحي نرم افزاري الگوهاي ارزيابي اقتصادي طرح¬ها و پروژه ها مهمترين بخش اين پروژه مطالعاتي مي باشد كه با ارائه نتايج اوليه توسط مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان مجري و تبادل نظر پيرامون آن، در مسير اثربخشي قرار گرفته و اميد آن مي رود با ادامه فعاليت ها به منظور دست يابي به اهداف، اين پروژه نيز همچون پروژه «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران»، طي چندماه آينده در اين معاونت به پايان برسد.