پایان پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران

١١:۲۸ - دوشنبه ٣ تیر ١٣٩۸

پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران پايان يافتچاپنسخه چاپیتدوين نقشه راه بهبود جايگاه شركت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي به كار خود پايان داد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي با مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي به كار خود پايان داد.

در جلسه اي كه با حضور رئيس مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي و مجريان پروژه ها و نيز مدير، معاونان، ناظران و كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي در شهريورماه ١٣٩٧ برگزار گرديد، نسبت به چگونگي ادامه كار پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي كه در سال ١٣٩۴ در قالب ٩ پروژه در معاونت هاي مختلف مديريت برنامه ريزي تلفيقي تعريف شده بود؛ تصميم گيري شد.

اين معاونت در ادامه افزود: هم اينك پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي شركت ملي نفت ايران به عنوان اولين پروژه اين طرح، با اعلام رسمي كارفرما خاتمه و با اجراي دوره آموزشي يكي از نرم افزارهاي حوزه اقتصادسنجي به كار خود پايان داد.

خروجي نهايي اين پروژه، تدوين نقشه راه در راستاي بهبود جايگاه شركت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي بوده است. در اين پروژه كه متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي و جايگاه شركت ملي نفت ايران در اقتصاد كشور مي باشد؛ تلاش شده است تا كليات نقشه راه موردنظر از سه منظر تاب آوري، كارايي و نوآوري اقتصادي ترسيم گردد.

بر اساس گزارش این معاونت؛ هدف اصلي این پروژه، شناسايي راهبردها و خط مشي هاي كاهش آسيب پذيري شركت ملي نفت ايران در مواجهه با تكانه هاي خارجي و ارائه به مديران ارشد این شركت مي باشد. از ديگر اهداف اين پروژه، تصريح روابط شركت ملي نفت ايران با ساير بخش هاي اقتصادي در چارچوب يك جدول داده-ستاده و نيز سازوكارهاي انتقالي آن مي باشد كه در اين راستا به ٦ پرسش اصلي پاسخ داده است.

لازم به ذكر است؛ در پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران، موضوعاتي همچون شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، جايگاه شركت ملي نفت ايران در اقتصاد ملي، آسيب شناسي شرکت ملی نفت ایران با استفاده از جدول داده-ستاده، بررسي اثر نوسانات قيمت نفت خام بر سرمايه‌گذاري در بالادستي صنعت نفت، بررسي اثر فن‌آوري بر كارايي هزينه در شركت ملي نفت ايران، بررسي ميزان هم‌راستايي فعاليت‌ها و اقدامات شركت ملي نفت ايران در چارچوب اقتصاد مقاومتي و نقشه‌راه شرکت ملي نفت ايران براي خلق ارزش در زنجيره توليد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.