تدوین دستورالعمل انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه‌هاي صنعت نفت

٩:۵۸ - دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩۸

دستورالعمل يكپارچه انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه‌هاي صنعت نفت تدوين مي شودچاپنسخه چاپی


تامين اعتبار طرح تدوين دستورالعمل يكپارچه نحوه انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) پروژه‌هاي صنعت نفت در هيأت مديره شركت ملي نفت ايران مطرح و تصويب شد.

به گزارش معاونت ارزشيابي و نظارت بر عملكرد و نظام‌هاي ايجاد طرح؛ ارزيابي اثرات زيست محيطي يك ديدگاه تلفيقي در جهت توسعه پايدار است؛ ديدگاهي كه نظامي به هم پيوسته را مبني بر اين كه همه چيز در محيط زيست و با محيط زيست به پايداري مي رسد، مدنظر قرار مي‌دهد. در اين نظام هر نوع فعاليت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و... با يكديگر مرتبط بوده و به هم پيوند مي‌خورند و اين مفهوم به بارزترين و صريح ترين شكل در اصل پنجاهم قانون اساسي بيان شده است.

بر اين اساس و با توجه به مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، تفاهمنامه همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت وهمچنين با توجه به اهميت ايجاد وحدت رويه در انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت و بهبود كيفيت اين مطالعات كه منجر به ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي اين صنعت مي شود، تامين اعتبار به منظور تدوين دستورالعمل يكپارچه نحوه انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) پروژه هاي صنعت نفت درهيأت مديره شركت ملي نفت ايران مطرح و تصويب شد.

اين دستورالعمل به تفكيك براي انواع پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز به همراه سرفصل هاي تخصصي در سه بخش شامل پروژه هاي ميداني(ميادين نفت و گاز)، پروژه هاي خطي(خطوط لوله نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي) و پروژه هاي نقطه اي(پالايشگاه و پتروشيمي) تدوين خواهد شد كه جهت راهبري انجام شرح خدمات، بررسي و تاييد مستندات تدوين شده كارگروهي متشكل از نمايندگان اداره كل HSE وزارت نفت، معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست، مديريت HSE شركت ملي نفت ايران و حسب مورد نمايندگان شركت های ملي صنايع پتروشيمي، ملي گاز ايران و ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و ساير مديريت هاي مربوطه تشكيل مي شود.

گفتني است، اداره كل HSE وزارت نفت پس از اخذ تاييديه از معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت از محيط‌زيست، نسبت به پياده سازي دستورالعمل مذكور در صنعت نفت اقدام مي كند.