واگذاری برآورد بودجه شرکت ملی نفت به مديريت برنامه ريزي تلفيقي

٩:۲۵ - چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ١٣٩۸
با هدف انسجام و يكپارچگي فرآيندهاي برنامه ريزي و بودجه ريزي؛

مسئوليت برآورد بودجه جاري و سرمايه اي شرکت ملی نفت ایران به مديريت برنامه ريزي تلفيقي واگذار شدچاپنسخه چاپی


مديرعامل شركت ملي نفت ايران با صدور حكمی، مسئوليت برآورد بودجه جاري و سرمايه اي شركت هاي تابعه، مديريت ها و واحدهاي ستادي را به مديريت برنامه ريزي تلفيقي اين شركت واگذار كرد.

به گزارش معاونت برنامه ريزي بودجه و امكان سنجي اقتصادي مدیریت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، در اين حكم افزون بر واگذاري مسئوليت برآورد بودجه جاري و سرمايه اي شركت هاي تابعه، مديريت ها و واحدهاي ستادي، انجام فرآيندهاي مربوط به تصويب خواهي بودجه در دولت و مجلس نيز به اين مديريت واگذار شد.

در حكم مسعود كرباسيان خطاب به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران آمده است:" با توجه به ماموريت ذاتي آن مديريت در خصوص برنامه هاي استراتژيك (بلند مدت) و كوتاه مدت (ساليانه)، لازم است از اين پس مديريت برنامه ريزي تلفيقي مسئوليت برآورد بودجه جاري و سرمايه اي و طي فرآيند تصويب خواهي مربوطه، انجام كنترل هاي مرتبط، ارائه گزارش هاي مديريتي از نحوه جذب بودجه و علل انحرافات (در ارتباط با عملكرد واقعي و نيز پيش بيني انحرافات آتي) را به صورت مستمر به اينجانب و نيز به شركت هاي تابعه و مديريت ها و واحدهاي ستادي عهده دار باشد.

انتظار بر اين است كه اجراي اقدامات مذكور منجر به بهبود وضعيت فرآيند بودجه ريزي، ايجاد مكانيزم اعلان مشكلات پيش از وقوع (Early Warning System) تخصيص اثر بخش تر بودجه و كنترل بهينه عملكرد واقعي بر مبناي برنامه هاي مدون گردد."

بر اساس اين گزارش، ساختار سازماني مربوطه جهت انجام اقدامات مذکور توسط مديريت مهندسي ساختار تدوين و در اسفندماه ١٣٩٧ به این مديريت ابلاغ گرديد.