بررسی ايمن سازي چاه ها و سازه هاي دريايي ميدان گازي پارس شمالي

١١:١٠ - چهارشنبه ١۹ دی ۱۳۹٧

ايمن سازي چاه ها و سازه هاي دريايي ميدان گازي پارس شمالي بررسي گرديدچاپنسخه چاپیكارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي از موقعيت سكوهاي حفاري و بهره برداري ميدان گازي پارس شمالي بازديد كردند.

معاونت بررسي طرحهاي منابع هيدروكربوري اعلام كرد: به منظور بررسي وضعيت چاه ها و سازه هاي دريايي موجود در ميدان پارس شمالي، ارزيابي فشارهاي سرچاهي، بررسي نشتي گاز از چاه ها و همچنين ارزيابي راهكارهاي عملياتي متروكه كردن و ايمن سازي چاه هاي پرخطر با حداقل هزينه، جمعي از كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از موقعيت سكوهاي حفاري و بهره برداري اين ميدان بازديد كردند.

ميدان گازي پارس شمالي كه در ١۲٠ كيلومتري جنوب‌شرقي بوشهر و در فاصله ١٠ تا ١۵ كيلومتري ساحل شمالي خليج فارس قرار دارد؛ داراي ١٧ حلقه چاه توصيفي، توليدي و مشاهده‌اي مي‌باشد كه بر روي ١۵ سازه از ۲٦ سازه دريايي نصب شده در اين ميدان، قرار دارد. چاه اكتشافي C-1 اين ميدان در سال ۱۳۴۴ (١٩٦۵ ميلادي) توسط شركت DOPCO حفاري و فعاليت‌هاي توصيفي آن طي سال‌هاي ۱۳۵۲-۱۳۵۹ (١٩۸٠-١٩٧٣ ميلادي) انجام شد و وجود گاز ترش در مخزن كربناته دالان شناسايي گرديد.

با آغاز جنگ تحميلي در سال ۱۳۵۹، طرح توسعه اين ميدان متوقف و چاه‌ها بدون اقدام جدي در جهت ايمن‌سازي و ترك دائمي رها گرديد. همچنين در جريان حملات رژيم بعثي عراق، ٧ سكوي D-11 ،D-111 ،F-1 ،F-P ،C-P ،D-P و P-1 نيز مورد اصابت راكت قرار گرفتند.