پیگیری وضعيت تسويه حساب موافقت نامه هاي منعقده شركت ملي نفت ايران - HOA

١١:۳۹ - دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹٧

آخرين وضعيت تسويه حساب موافقت نامه هاي منعقده شركت ملي نفت ايران در حال پيگيري استچاپنسخه چاپیبررسي، هماهنگي و نظارت بر نحوه تسويه حساب موافقت نامه (HOA) هاي منعقده ٩ طرح، مطابق فرايند مصوب هيات مديره شرکت ملی نفت ایران توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي در حال انجام است.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: بررسي، نظارت و هماهنگي آخرين وضعيت تسويه حساب موافقت نامه (HOA) هاي مربوط به ۹ طرح توسعه ميادين نفتي و گازي منعقده بين شركت ملي نفت ايران و سرمايه گذاران/ پيمانكاران طي سالهاي ٩٠ الي ۹۲ شامل ميادين چنگوله، آلفا و توسن، گازي كيش (فازهاي ۱،۲و۳)، زاغه، ميدان نفتي دانان (فاز۲)، سومار، منصوري (فاز۲) و ميدان گازي فرزاد(A) در چارچوب فرآيند مصوب هيات مديره و بر اساس دستور مدير عامل شركت ملي نفت ايران از مردادماه ۱۳۹۵ در حال انجام است.

به گزارش اين معاونت، روند تسويه حساب مطابق فرايند مصوب هيات مديره شركت ملي نفت ايران شامل بررسي هزينه ها و تطابق با شرح كار اوليه توسط نماينده كارفرما در شركت هاي نفت فلات قاره ايران، نفت مناطق مركزي ايران، ملي مناطق نفت خيز جنوب و مهندسي و توسعه نفت و ارائه به مديريت امور حسابرسي داخلي نفت جهت حسابرسي، تاييد مديريت امور حقوقي در خصوص انطباق فرآيند قرارداد و تسويه حساب با بندهاي حقوقي و قراردادي متون موافقت نامه و اخذ مجوزهاي قانوني شامل مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت ايران و شوراي اقتصاد، مجوز هيات سه نفره و ترك تشريفات مناقصه مي باشد.

گفتني است مديريت برنامه ريزي تلفيقي در تمامي اين موارد، به عنوان هماهنگ كننده به بررسي و نظارت مي پردازد و در پايان پروژه نيز تسويه حساب با پيمانكاران پس از تخصيص منابع اعتباري توسط معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران انجام خواهد شد.