يكصد و شصتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن

۹:٣٧ - دوشنبه ٧ آبان ۱۳۹٧

يكصد و شصتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن برگزار شدچاپنسخه چاپی
طرح توسعه ميادين چشمه خوش، دالپري و پايدار شرق در كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي گرديد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و شصتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح توسعه ميادين چشمه‌خوش، دالپري و پايدار شرق با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، مهرماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ارايه شده توسط شركت زاروبژنفت روسيه جهت توسعه ميادين نفتي چشمه‌خوش، دالپري و پايدار شرق، مطرح و پيرامون برنامه پيشنهادي اين شركت در راستاي توسعه اين ميادين، بحث و تبادل نظر گرديد.

لازم به ذكر است؛ ميدان نفتي چشمه‌خوش از مخازن آسماري و بنگستان و ميدان دالپري از مخزن بنگستاني با نفت سبك و شبكه شكستگي گسترده تشکيل شده است. همچنين ميدان پايدار شرق نيز متشكل از مخازن آسماري و بنگستان بوده که از پتانسيل توليدي قابل توجهی برخوردار می باشد.

گفتني است پيش از اين، طرح توسعه پيشنهادي شركت زاروبژنفت در مورد ميادين آبان و پايدار غرب نيز توسط كميته مشاورين مديريت مخازن مورد بررسي قرار گرفته است.