كميته مشاورين مديريت مخازن طرح توسعه ميدان سوسنگرد

۸:۲۲ - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹٧

بررسی طرح توسعه ميدان سوسنگرد در كميته مشاورين مديريت مخازنچاپنسخه چاپی
معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و پنجاه و نهمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن با هدف بررسي طرح‌ توسعه ميدان سوسنگرد با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن و كارشناسان مربوطه، مهرماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت در اين جلسه، طرح توسعه ارائه شده توسط ۳ شركت توسعه صنايع نفت و گاز گسترش ايرانيان (ايدرو)، شركت پترو ايران و شركت پارس پترو زاگرس جهت توسعه ميدان نفتي سوسنگرد مطرح و پيرامون فازهاي مختلف برنامه پيشنهادي اين شركت‌ها در راستاي توصيف و توسعه ميدان بحث و تبادل نظر گرديد.

همچنين در اين جلسه، اعضاي كميته مشاورين مديريت مخازن پس از طرح نظرات فني خود در خصوص طرح‌ های ارائه شده، نكاتي را در راستاي بهبود كيفيت مطالعه و كاهش عدم قطعيت‌هاي موجود عنوان كردند.

گفتني است؛ ميدان نفتي سوسنگرد با روند شمال‌غرب - جنوب‌شرق در ۲٠ کيلومتري جنوب‌غرب ميدان نفتي اهواز قرار دارد. ساختمان زمين شناسي اين ميدان در سال ١٣۴١ بر اساس خطوط لرزه نگاري دو بعدي كشف و سپس با حفاري چاه شماره - ٣ در سال ١٣۸٧، وجود هيدروكربور در سازندهاي آسماري، ايلام و سروك به اثبات رسيد.