بازديد از مراحل اجرايي پروژه صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه عملياتي بهرگان

١١:۵۵ - يكشنبه ١۵ مهر ۱۳۹٧

بازديد از مراحل اجرايي پروژه صادرات نفت خام غرب كارون در منطقه عملياتي بهرگانچاپنسخه چاپیتكميل پروژه هاي مرتبط با صادرات نفت خام غرب كارون از قبيل سيستم اندازه گيري نفت خام، كنترل، ايمني و آتش نشاني مخازن ذخيره نفت خام ضرورت دارد.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: بر اساس برنامه تنظيمي اين معاونت، كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي همراه با نمايندگان دفتر امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نمايندگان شركت نفت فلات قاره ايران و شركت مهندسي و توسعه نفت به منظور بررسي آخرين وضعيت مراحل اجرايي پروژه صادرات نفت خام غرب كارون، از منطقه عملياتي بهرگان به عنوان آخرين نقطه زنجيره صادرات نفت خام بازديد كردند و سپس طي جلسات كارشناسي موانع و مشكلات فني، مالي و تامين اعتبار، ايمني و زيست محيطي و پيشرفت فيزيكي و مالي فعاليت ها را مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش اين معاونت؛ بخشي از نفت خام توليدي ميادين مشترك غرب كارون پس از ارسال از تلمبه خانه هاي غرب كارون و اميديه، از طريق خط لوله ٣۲ اينچ به ايستگاه اندازه گيري بهرگان منتقل و سپس به تاسيسات ذخيره سازي و پايانه صادراتي منطقه بهرگان ارسال مي شود. بنا بر اظهارات نمايندگان شركت نفت فلات قاره ايران تاكنون دو محموله صادراتي غرب كارون از طريق منطقه بهرگان صادر گرديده و اين منطقه آماده دريافت، ذخيره سازي و صادرات نفت خام غرب كارون مي باشد. همچنين در اين جلسات پروژه هاي مرتبط با صادرات نفت خام غرب كارون شامل سيستم اندازه گيري نفت خام، كنترل، ايمني و آتش نشاني مخازن ذخيره نفت خام، از ضرورتهاي بهره برداري ايمن، مطمئن و پايدار از تاسيسات پايانه صادراتي بهرگان عنوان گرديد و تسريع در تكميل آن مورد تاكيد قرار گرفت.

گفتني است معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها ضمن اخذ مجوز شوراي اقتصاد و هيات مديره شركت ملي نفت ايران در خصوص تامين اعتبار پروژه هاي صادرات نفت خام غرب كارون از پايانه صادراتي بهرگان، امكان تامين اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كشور را ميسر ساخته و ضمن هماهنگي با ساير معاونتها، مراحل تامين و تخصيص اعتبار به پروژه هاي زنجيره توليد تا صادرات نفت خام غرب كارون را پيگيري مي نمايد.