بررسي طرح توسعه مخازن کنگان و دالان ميدان گازي كيش در كميته مشاورين مديريت مخازن

١۴:۵۵ - دوشنبه ۲٦ شهريور ۱۳۹٧

طرح توسعه مخازن کنگان و دالان ميدان گازي كيش در جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي شدچاپنسخه چاپی


يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن كشور برگزار گرديد.

معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري (نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن كشور با هدف بررسي طرح توسعه ميدان گازي كيش با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، اعضاي كميته مشاورين مخازن، كارگروه مذاكراتي شرکت نفت و گاز پارس و همچنين كارشناسان مربوطه شهريورماه سال جاري برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت، در اين جلسه طرح‌هاي پيشنهادي شرکت‌هاي شل، اني، سرمايه‌گذاري غدير، گازپروم، رزنفت و كوگس در خصوص توسعه ميدان گازي كيش، توسط تيم مذاکره کننده ارائه شد و اعضاي کميته به تبادل نظر در اين باره پرداختند.

لازم به ذكر است ميدان گازي كيش در سطح زيرين جزيره و ١٧ کيلومتري خط ساحلي خليج‌فارس قرار دارد. اين ميدان يک تاقديس گنبدي شکل متاثر از دياپريسم نمک بوده و داراي مخزن کربناته شکافدار مي‌باشد. اگرچه ساختار اين ميدان ابتدا بر اساس خطوط لرزه‌نگاري دوبعدي در سال ١٣۴٦ و با حفر چاه شماره KI-01 در سال ١٣۴٧ شناسايي شد، اما افق‌هاي مخزني كنگان، دالان بالايي، نار و دالان پاييني در سال ١٣۸۴ با حفر چاه KI-02 كشف گرديد.