سمينار تحليل رفتاركاركنان با رويكرد جهاني DISC‎ برگزار شد

١۴:١١ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹٧

سمينار تحليل رفتار كاركنان با رويكرد جهاني DISC‎ برگزار شدچاپنسخه چاپیكارشناسان معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري در سمينار تحليل الگوي‌هاي رفتاري شركت كردند.

به گزارش معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري، سمينار تحليل الگوي‌هاي رفتاري با رويكرد جهاني DISC و کاربرد آن در کار تيمي، ١٦ مرداد ماه سال جاري با حضور کارشناسان اين معاونت در سالن جلسات شماره يک ساختمان مرکزي سوم شرکت ملي نفت ايران برگزار گرديد.

به گزارش اين معاونت، در اين سمينار که توسط آقايان سيد تقي ابطحي فروشاني و علي رحماني برگزار شد، بخش‌هاي مختلفي اعم از هرم يادگيري، تاريخچه، کاربرد و اهداف DISC و معرفي ١۵ الگوي رفتاري آن، ويژگي‌هاي عمومي هر ۴ گروه تسلط و نفوذ (Dominance)، تاثيرگذار (Influence)، باثبات (Steadiness) و وظيفه‌شناس (Conscientious) مشتمل بر ارزش‌ها، محدوديت‌ها، زبان بدن، کلمات لفظي، تن صدا، مصاديق رفتاري، مشاهدات رفتاري، نمونه محل کار، جملات و عبارات مورد علاقه، نحوه برخورد و دوستي‌ها، مخاطره و ريسک‌پذيري، نحوه تصميم‌گيري و نشانه‌ها ارائه گرديد و سپس ارتباطات الگوها با يکديگر در قالب ارتباطات اجتماعي و محيط کار مورد مقايسه قرار گرفت.

گفتني است پس از جمع بندي مباحث، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و در پايان کارشناسان شرکت کننده براساس مطالب ارايه شده، الگوي رفتاري خود را شناسايي و به طور مختصر معرفي نمودند.