مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر مراحل اجرايي طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران نظارت مي كند
نظارت مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر مراحل اجرايي طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران

۱۵:۵۳ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹٧

مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر مراحل اجرايي طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران نظارت مي كندچاپنسخه چاپی


دو پروژه «طراحي و تدوين مدل هاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» مورد نظارت و پيگيري قرار گرفت.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: مراحل اجرايي ۳ پروژه مطالعاتي-كاربردي «طراحي و ساماندهي ساختار اعتبار طرح هاي سرمايه اي نگهداشت و پشتيباني توليد بر مبناي بودجه ريزي فعاليت، (ABB)»، «طراحي و تدوين مدلهاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» تعريف شده در چارچوب طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران، توسط كارشناسان اين معاونت، نظارت و پيگيري مي شود.

به گزارش اين معاونت؛ در راستاي جلسات نظارت و پيگيري، جلسه بررسي مراحل اجرايي دو پروژه «طراحي و تدوين مدلهاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» با حضور نمايندگان مجري از موسسه مطالعات بين المللي انرژي برگزار گرديد كه در آن گزارش كاركرد، ميزان پيشرفت كار و چگونگي تكميل اين پروژه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در خصوص خاتمه پروژه ها در چارچوب شرح كار تعريف شده، برنامه ريزي ها و راهكارهاي مربوطه ارائه گرديد.

لازم به ذكر است طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران در سال ١٣٩۲ جهت بهره گيري از بازوي كارشناسي و توانمندي هاي علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي در ۴ محور «مالي، سرمايه گذاري و اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت ملي نفت ايران»، «انرژي و محيط زيست»، «مديريت منابع انساني و بهره وري» و «تلفيق طرح ها و برنامه ها» به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

اين طرح داراي ٩ پروژه مطالعاتي شامل ٣ پروژه فوق الذكر و ٦ پروژه « تدوين مدل برنامه ريزي بلندمدت سرمايه گذاري و توليد در شركت ملي نفت ايران»، «آسيب شناسي و بررسي ميزان بهره وري پروژه هاي فرازآوري مصنوعي جهت بهينه سازي سرمايه گذاري در اين حوزه»، «طراحي و پياده سازي سيستم برآورد هزينه طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت»، « طراحي و پياده سازي سيستم جامع مديريت انرژي در صنعت بالادست نفت»، «مطالعات بهينه سازي تاسيسات فرآورشي و كاربرد تكنولوژي هاي نوين در فرآيندهاي توليد نفت خام/ فاز اول: نفت خام سنگين و فوق سنگين» و «مطالعات آسيب شناسي و تحليل پروژه هاي تزريق آب و گاز در ميادين هيدروكربني كشور» مي باشد كه مراحل اجرايي آن توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي و نظارت و پيگيري بر اجراي آن توسط معاونت هاي مختلف مديريت برنامه ريزي تلفيقي در حال انجام است.