نظارت مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر مراحل اجرايي طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران

۱۵:۵۳ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹٧

مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر مراحل اجرايي طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران نظارت مي كندچاپنسخه چاپی


دو پروژه «طراحي و تدوين مدل هاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» مورد نظارت و پيگيري قرار گرفت.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌ها اعلام كرد: مراحل اجرايي ۳ پروژه مطالعاتي-كاربردي «طراحي و ساماندهي ساختار اعتبار طرح هاي سرمايه اي نگهداشت و پشتيباني توليد بر مبناي بودجه ريزي فعاليت، (ABB)»، «طراحي و تدوين مدلهاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» تعريف شده در چارچوب طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران، توسط كارشناسان اين معاونت، نظارت و پيگيري مي شود.

به گزارش اين معاونت؛ در راستاي جلسات نظارت و پيگيري، جلسه بررسي مراحل اجرايي دو پروژه «طراحي و تدوين مدلهاي ارزيابي اقتصادي طرح ها و پروژه ها» و «بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي» با حضور نمايندگان مجري از موسسه مطالعات بين المللي انرژي برگزار گرديد كه در آن گزارش كاركرد، ميزان پيشرفت كار و چگونگي تكميل اين پروژه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در خصوص خاتمه پروژه ها در چارچوب شرح كار تعريف شده، برنامه ريزي ها و راهكارهاي مربوطه ارائه گرديد.

لازم به ذكر است طرح مطالعات راهبردي شركت ملي نفت ايران در سال ١٣٩۲ جهت بهره گيري از بازوي كارشناسي و توانمندي هاي علمي موسسه مطالعات بين المللي انرژي در ۴ محور «مالي، سرمايه گذاري و اقتصادي طرح ها و پروژه هاي شركت ملي نفت ايران»، «انرژي و محيط زيست»، «مديريت منابع انساني و بهره وري» و «تلفيق طرح ها و برنامه ها» به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران رسيد.

اين طرح داراي ٩ پروژه مطالعاتي شامل ٣ پروژه فوق الذكر و ٦ پروژه « تدوين مدل برنامه ريزي بلندمدت سرمايه گذاري و توليد در شركت ملي نفت ايران»، «آسيب شناسي و بررسي ميزان بهره وري پروژه هاي فرازآوري مصنوعي جهت بهينه سازي سرمايه گذاري در اين حوزه»، «طراحي و پياده سازي سيستم برآورد هزينه طرح ها و پروژه هاي صنعت نفت»، « طراحي و پياده سازي سيستم جامع مديريت انرژي در صنعت بالادست نفت»، «مطالعات بهينه سازي تاسيسات فرآورشي و كاربرد تكنولوژي هاي نوين در فرآيندهاي توليد نفت خام/ فاز اول: نفت خام سنگين و فوق سنگين» و «مطالعات آسيب شناسي و تحليل پروژه هاي تزريق آب و گاز در ميادين هيدروكربني كشور» مي باشد كه مراحل اجرايي آن توسط موسسه مطالعات بين المللي انرژي و نظارت و پيگيري بر اجراي آن توسط معاونت هاي مختلف مديريت برنامه ريزي تلفيقي در حال انجام است.