بررسي عملكرد منابع سرمايه گذاري سال ١٣٩٦ شركت ملي نفت ايران در بخش بالادستي نفت و گاز

١۲:۵۲ - سه شنبه ١۵ اسفند ۱۳۹٦

عملكرد منابع سرمايه گذاري سال ١٣٩٦ شركت ملي نفت ايران در بخش بالادستي نفت و گاز بررسي شد


چاپنسخه چاپیطرح هاي توسعه ميادين مشترك و نگهداشت توان توليد نفت و گاز و عمراني مناطق نفتخيز در راستاي پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اولويت سرمايه گذاري قرار گرفت.

معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح ها اعلام كرد: در راستاي پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي، سرمايه گذاري، تأمين و تخصيص اعتبار در مديريت برنامه ريزي تلفيقي بر اساس اولويت توسعه ميادين مشترك و نگهداشت توان توليد نفت و گاز كشور در سال ١٣٩٦ صورت پذيرفت.

به گزارش اين معاونت؛ از مجموع كل عملكرد منابع سرمايه گذاري شركت ملي نفت ايران در سال جاري، ۵٦ درصد به توسعه ميادين مشترك نفت و گاز، ٣٣ درصد به طرح ها و پروژه هاي نگهداشت توان توليد نفت و گاز، ۲ درصد به طرح هاي عمراني مناطق نفتخيز و ٩ درصد به ساير طرح ها و پروژه هاي سرمايه اي اختصاص يافت.

گفتني است سرمايه گذاري بالادستي در سال جاري از محل منابع داخلي، اوراق مشاركت موضوع بند "ك"و منابع صندوق توسعه ملي در قالب بند "ل" تبصره (۲) قانون بودجه سال ٩۴ و تسهيلات موضوع بند "ق" تبصره (2) قانون بودجه ٩٣ و قراردادهاي بيع متقابل تأمين اعتبار گرديده است.