جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن ميدان كرنج

١١:۵۵ - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹٦

يكصد و چهل و هفتمين جلسه كميته مشاورين مخازن برگزار شد


چاپنسخه چاپی

طرح توسعه مخزن آسماري ميدان كرنج كه قرار است قرارداد آن بر اساس مدل قراردادي شركت ملي مناطق نفتخيز انجام شود، در جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن بررسي گرديد.

معاونت بررسي طرح هاي منابع هيدروكربوري(نفت و گاز) اعلام كرد: يكصد و چهل و هفتمين جلسه كميته مشاورين مديريت مخازن كشور با هدف بررسي طرح توسعه ميدان كرنج با حضور مدير برنامه‌ريزي تلفيقي، معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري(نفت و گاز)، اعضاي كميته مشاورين مخازن، برخي از اعضاي كارگروه مذاكراتي اين طرح و كارشناسان ذي ربط در دي‌ماه ۹٦ برگزار شد.

به گزارش اين معاونت، در اين جلسه ابتدا خلاصه‌اي از مدل قراردادي مناطق نفتخيز جنوب ارائه گرديد. بر اساس اين مدل، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب طرح توسعه مورد نظر خود را ارائه مي‌دهد و شركت‌هاي مختلف بر مبناي اين طرح، برنامه‌هاي موردنظر خود را براي اجراي اين طرح اعلام مي‌نمايند.

بر همين اساس، شركت‌هاي مختلف برنامه خود را جهت اجراي طرح توسعه مورد نظر مناطق نفتخيز جنوب براي توسعه ميدان كرنج ارائه كرده بودند كه در نهايت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، برنامه دو شركت مپنا و كنسرسيوم Pergas را بعنوان نزديك‌ترين برنامه به طرح پيشنهادي خود انتخاب نمود. در اين جلسه طرح مورد نظر مناطق نفتخيز جنوب براي توسعه اين ميدان و همچنين برنامه‌هاي ارائه شده دو شركت مزبور جهت اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي كميته مشاورين مخازن نظرات خود را در خصوص طرح‌هاي پيشنهادي ارائه نمودند.

لازم به ذكر است ميدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﻧﺞ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ايران، در ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ زاﮔﺮس، ﺣﺪود ١١۵ كيلوﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهواز و ۴٠ كيلوﻣﺘﺮي ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ، در ﻣﺠﺎورت ميادين ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و ميدان آﻏﺎﺟﺎري در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد. ﻃﻮل ميدان ٣۵ كيلومتر و ﻋﺮض آن ٦ كيلومتر اﺳﺖ. اين ميدان در ﺳﺎل ١٣۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ اولين ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن آﺳﻤﺎري ﮐﺸﻒ گرديد. ﻫﻤچنين ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ۲ در ﺳﺎل ١٣۴۲ شمسي وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه ميدان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮديد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اين ميدان در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۴٣ ﺷﺮوع گرديد. در مجموع ۴٠ حلقه چاه تاكنون در اين ميدان حفاري شده است. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي آﺳﻤﺎري و ﭘﺎﺑﺪه در اين ميدان، ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن داراي ﮔﺎز ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. تزريق ﮔﺎز در ميدان ﮐﺮﻧﺞ با ﻫدف ﻓﺸﺎرافزايي ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اوليه ﮔﺎز در ستيغ ﻣﺨﺰن از تيرﻣﺎه ١٣٧١ آﻏﺎز ﮔﺮديده اﺳـﺖ.