تصويب خواهي

١۴:۵۵ - چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

تصويب خواهي طرح هاي سرمايه اي از شوراي اقتصاد

چاپنسخه چاپی


به گزارش معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح ها، در جلسه مورخ ۲٦/١۲/۹۲ كميسيون فرعي شوراي اقتصاد، طرح هاي سرمايه اي جديد شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۹۲ مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.


اين معاونت اعلام كرد: برآورد كل اعتبار مصوب اين طرح ها، ۵٠,۵۲۹,١١٠ ميليون ريال مي باشد كه با همكاري امور زير بنايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت در حوزه هاي احداث كارخانجات گاز و گاز مايع، توسعه ميادين نفتي، جمع آوري گازهاي همراه ميادين نفتي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، طرح ملي ديسپاچينگ نفت و گاز و مطالعات راهبردي شركت ملي نفت مورد تصويب شوراي اقتصاد قرار گرفت .


لازم به ذكر است ، مقرر گرديد ١,۲٠۵,٩٩١ ميليون ريال از اعتبارات طرح هاي مزبور از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران و مابقي از محل ساير منابع اعتباري (فاينانس/ تسهيلات بانكي/ بيع متقابل) تأمين گردد.


گفتني است برپايه ماده (۸٧) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شركت هاي دولتي مكلفند طرح هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي خود را با اعتبار بيش از ۸ ميليارد ريال به تصويب شوراي اقتصاد برسانند.