عبدالرضا اسدس

١٠:١۵ - سه شنبه ۲٧ اسفند ۱۳۹۲

اهم فعاليت‌هاي انجام شده توسط معاونت نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها در ده ماهه سال ۱۳۹۲چاپنسخه چاپی


به گزارش معاون مدير برنامه‌ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها؛ طي سال ۱۳۹۲ اهم فعاليت‌ها به شرح زير توسط اين معاونت انجام شده است:

انجام بيش از ۴٩ مورد بازديد از طرح‌هاي عمده توسعه‌اي، توليدي و پروژه‌هاي پشتيباني شركت‌ها، سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران توسط مسئولين و كارشناسان اين معاونت بعمل آمده است. همچنين بيش از ٧۱ جلسه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌ها، سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران و بيش از۵٧ جلسه بمنظور رفع مشكلات موجود در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها برگزار شده است.


لازم بذكر است بيش از ٧۳ مورد گزارش نيز براي طرح و اتخاذ تصميم در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران تهيه و ارسال شده است و گفتني است تمامي اين امور ضمن هماهنگي و تهيه و ارسال گزارش‌هاي متعدد صورت گرفته است.


آقاي اسدي همچنين اعلام نمودند كه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي با توجه به منابع مالي شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۹۲ و براساس اولويت‌بندي آنها انجام شده است.


ايشان در ادامه گفتند كه:

»واحد ارزشيابي سيستم‌هاي اجرائي و پيشرفت طرح‌ها در سال ۱۳۹۲, ۲۸ مورد بازديد, ۴۵ جلسه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي و رفع مشكلات اجرائي آنها و ۵۴ فقره گزارش ارسال شده براي طرح و اتخاذ تصميم در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران را از مجموعه آمار اعلام شده در بالا را به خود اختصاص داده است.

اسدي اضافه نمودند در اين واحد؛ پيگيري امورو همكاري با كارگروه‌هاي؛ مخازن ذخيره‌سازي نفت‌خام-تعالي و بهبود پروژه‌ها با رويكرد مهندسي ارزش-پيگيري طرح‌هاي مهم و اولويت‌دار(مهر ماندگار)-طرح نظام‌مند نمودن طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي- امور مربوط به مصوبات سفرهاي استاني هيات محترم دولت-غربالگري و اولويت بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي- طرح توسعه مكانيزم پاك (CDM)- كميته هماهنگي معاوضه و ترانزيت نفت‌خام و بروزرساني سايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شامل خبر‌ها،گزارشات تصويري از بازديدهاي بعمل آمده و مقالات و همچنين تهيه مطالب براي ايجاد زيرسايت طرح نظام‌مند نمودن نيز بعمل آمده است.


همچنين در ساير بخش‌هاي اين معاونت نيز اهم فعاليت‌هاي به شرح زير انجام شده است:

»واحد بهينه‌سازي مصرف انرژي در سال ۳،۱۳۹۲ مورد بازديد، ۳۳ جلسه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي و رفع مشكلات اجرائي آنها و ۵ فقره گزارش ارسال شده براي طرح و اتخاذ تصميم در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران را از مجموعه آمار فوق را به خود اختصاص داده است. همچنين در اين واحد؛ پيگيري امور و همكاري با؛ شوراي سياست‌گذاري HSE شركت ملي نفت ايران- استانداردسازي برآورد انتشار در شركت ملي نفت ايران توسط مديريت پژوهش وفناوري شركت ملي نفت ايران-تدوين طرح جامع انرژي- بروزرساني زيرسايت توسعه مكانيزم پاك(CDM) درسايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي- همكاري باكميته راهبري طرح مطالعات راهبردي موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي-تهيه خبرومقاله براي درج در سايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي نيز انجام شده است.

»واحد ارزشيابي بهاي تجهيزات و اقلام طرح‌ها در سال ۱۳۹۲، ۱۸ مورد بازديد، ۵٠ جلسه بررسي و پيگيري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي و رفع مشكلات اجرائي آنها و ۱۴ فقره گزارش ارسال شده براي طرح و اتخاذ تصميم در هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران را از مجموعه آمار مزبور را به خود اختصاص داده است. همچنين دراين واحد؛ پيگيري اموركارگروه‌هاي؛ ارتقاي بهره‌وري بهداشت ودرمان-ذخيره‌سازي گازدرميدان‌هاي گازي سراجه وشوريجه-كارآفريني وبروزرساني زيرسايت مربوطه درسايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي-تهيه خبربراي درج درسايت مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي وپياده‌سازي سيستم آرشيوالكترونيك نيزبعمل آمده است.


ايشان اعلام نمودند كه اين فعاليت‌ها با اهداف:

۱) نظارت بر چگونگي انجام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي اهم از طراحي/ اجرا/ تامين كالا/ مديريت و سيستم‌هاي اجرائي و ...

۲) كمك به رفع مشكلات اجرايي، اخذ مجوزها و تامين اعتبارات مورد نياز آنها بويژه طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌اي اولويت‌دار


از طريق حضور در محل ستاد شركت‌ها, سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه و يا مناطق عملياتي و همچنين در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و يا هيات مديره محترم شركت ملي نفت ايران و در برخي موارد با حضور معاون محترم وزير و مدير عامل محترم شركت ملي نفت ايران بعمل آمده است.


ايشان يادآور نمودند كه از حدود ۱۱٠ طرح و ۳٠٠٠ پروژه سرمايه‌اي در شركت‌ها، سازمان‌ها و مديريت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران، كه در سال ۱۳۸۹ در اين معاونت اولويت‌بندي شدند، در بازنگري اولويت‌بندي در سال ۱۳۹۲، حدود ٧٧ طرح و ٧۵۱ پروژه در اولويت قرار داشته و مورد پيگيري قرار گرفته‌اند.