جايگاه هاي CNG

١۴:٠۵ - سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲

ارائه عملكرد راه اندازي وبهره برداري از جايگاه هاي سي.ان.جي و آمار توليد و تبديل خودروهاي دوگانه سوزچاپنسخه چاپی


سومين جلسه بررسي و پيگيري طرح CNG شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در تاريخ ۲٦/١١/٩۲ با حضور مديران، مسئولين و كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي و مديريت طرح CNG شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران در سالن جلسات ساختمان مركزي سوم مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران برگزار گرديد.

معاون نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها با اعلام اين خبر افزود: با توجه به افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي در بخش حمل و نقل كشور، محدوديت در تامين و هزينه بالاي واردات آن ها، استفاده از گاز طبيعي فشرده CNGدر بخش حمل و نقل با احداث جايگاه هاي CNG و توليد و تبديل خودروهاي دوگانه سوز از سال ۱۳۸۳ با تامين اعتبار لازم توسط شركت ملي نفت ايران آغاز شده است كه گزارش عملكرد راه اندازي و بهره برداري از جايگاه هاي CNG و آمار توليد و تبديل خودروهاي دوگانه سوز تا ۲٦ بهمن ماه ۹۲ توسط مديريت طرح CNGبه شرح مندرج در جداول زير ارائه شد.

CNG جدول شماره ١: عملكرد راه اندازي وبهره برداري از جايگاه هاي

شرح دومنظوره تك منظوره جمع
تعدادتجهيزات راه اندازي شده درسال ٩۲ ٣۵ ٩٣ ١۲۸
تعدادكل تجهيزات راه اندازي شده ۸۴۸ ١۲٩۴ ۲١۴۲


جدول شماره ۲: عملكرد آماري توليد و تبديل خودروهاي دوگانه سوز

شرح درسال ٩۲ جمع(از ابتدا تا ۲٦/١١/٩۲)
تبديل كارگاهي ١٠٠١ ٩١۴۴٩٦
توليدكارخانه اي ۴٠٣۴٠ ۲١۸٣۸١۲
جمع ۴١٣۴١ ٣٠٩۸٣٠۸

گفتني است در سال ۱۳۹۲ به طور متوسط روزانه 18.2 ميليون مترمكعب گاز طبيعي فشرده مصرف شده است.