كرنج

۱۵:۲۵ - يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲

برگزاري جلسه كميته مشاورين مخازن ميدان كرنج با حضور مديرعامل شركت ملي نفت ايران

چاپنسخه چاپی


جلسه بروز رساني مطالعه جامع ميدان كرنج در تاريخ ۲۹ بهمن ماه برگزار شد.

در ابتداي اين نشست كه در حضور مدير عامل شركت ملي نفت و مدير برنامه ريزي تلفيقي برگزار گرديد، معاون منابع هيدروكربوري با بيان اين كه مطالعاتي كه به شركت ملي نفت ارائه مي شود ابتدا در اين معاونت مورد بررسي و مطالعه قرارگرفته و ارزيابي هاي مختلف فني بر روي آن صورت مي گيرد، اظهار داشت : تعدادي از اين مطالعات پس از بررسي در معاونت منابع هيدروكربوري به كميته مشاورين مخازن كه آينه سالها تجربه صنعت نفت مي باشد ارجاع و در آنها بررسي هاي كاملا كارشناسي با حضور افراد با تجربه و خبره صنعت و دانشگاه انجام مي شود.

اداره مطالعات مخازن شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب به عنوان مجري مطالعه ميدان كرنج ضمن بيان اين كه مطالعه مذكور با مشاركت مستقيم ۲٦ نفر از كارشناسان اين شركت انجام شده، به ارائه كلياتي از سناريوهاي مختلف توليد از مخزن (تخليه طبيعي، تثبيت فشار با تزريق آب، تثبيت فشار با تزريق گاز و فشار افزايي با تزريق گاز) پرداخت.

وي با بيان لزوم تامين گاز مورد نياز جهت تزريق، گزينه بهينه از نقطه نظر فني / اقتصادي را سناريوي فشار افزايي با تزريق گاز عنوان نمود.

در ادامه اعضاي كميته مشاورين مخزن به ارائه ديدگاه هاي خود در حضور مدير عامل شركت ملي نفت پرداختند.

مهندس جوادي مدير عامل شركت ملي نفت ايران نيز با اظهار خرسندي از حضور در جلسه اعلام نمود در جلسات بعدي كميته مشاورين مخازن چالشهاي اساسي پيش روي ميادين هيدروكربوري كشور در حضور وي مورد بررسي قرارگيرد.

لازم به ياد آوري است ميدان كرنج در ۱۱۵ كيلومتري شرق اهواز و بين ميادين آغاجاري و پارسي واقع شده است. اين ميدان در سال ۱۳۴۲ كشف و از سال ۱۳٧۱ تزريق گاز در آن آغاز شده است.