OPEC

١١:١۲ - يكشنبه ٧ بهمن ۱۳۹۲

گزارش ماه ژانويه سازمان كشورهاي صادركننده نفت(OPEC)چاپنسخه چاپی
ميانگين قيمت سبد نفتي اوپک در سال ۲٠١٣ تقريبا ١٠٦ دلار در هر بشکه نفت خام بوده است که در مقايسه با سال ۲٠١۲ با کاهش ۵/٣ دلاري در هر بشکه مواجه مي باشد.

اين درحالي است که تقاضاي جهاني نفت در سال ۲٠١٣ با افزايشي در حدود mb/d ٩/٠ به حدود tb/d ٧٠ رسيد و پيش بيني مي شود در سال ۲٠١۴ ميزان رشد تقاضاي نفت به mb/d ١ برسد.

در جدول زير تغييرات قيمتي سبد نفتي اوپك نشان داده شده است.در جدول ذيل ميزان توليد نفت خام كشورهاي عضو اوپک ارايه شده است.با توجه به اطلاعات جداول فوق مي توان گفت که افزايش ۸٠٠ هزار بشكه در روز توليد كشورهاي اوپك در ماه دسامبر، خود عامل موثر در كاهش قيمت نفت كشورهاي اين سازمان در اواخر سال ۲٠١٣ در بازارهاي جهاني بوده است.

لازم به ذكر است كه اطلاعات فوق براساس گزارش ماه ژانويه ۲٠١۴ اوپك كه توسط كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري بررسي شده است، مي‌باشد.


OPEC Monthly Oil Market Report :منبع