قيمت گذاري خوراك

۱٠:٣۵ - چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲

قيمت گذاري خوراك تحويلي به مجتمع هاي پتروشيميچاپنسخه چاپی
به گزارش معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي ؛ فروش خوراك به مجتمع هاي پتروشيمي يكي از منابع درآمدي شركت ملي نفت ايران محسوب مي شود. در همين راستا محاسبات مربوط به تعيين قيمت خوراك تحويلي به اين مجتمع ها نيز يكي از موضوعات قابل توجه در شركت ملي نفت ايران مي باشد كه در اين معاونت صورت مي پذيرد.

لازم بذكر است از ابتداي سال ۱۳۹۲ تاكنون قيمت گذاري خوراك تحويلي(مايعات گازي) به مجتمع هاي پتروشيمي مارون، بندر امام و دهلران در معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي انجام شده است.