انجمن نفت ايران

۱۱:۱۵ - شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۲

نشست بررسي فعاليت‌هاي انجمن نفت ايرانچاپنسخه چاپی
نشست كارشناسي به منظور بررسي فعاليت‌هاي جاري و پيش‌روي انجمن نفت ايران در تاریخ ١۸/١٠/۹۲ در مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت برگزار شد.

در اين نشست دوساعته انجمن نفت ايران، كارشناساني از انجمن مهندسي گاز، مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران، مشاوران انرژي تهران، مديريت اكتشاف، پژوهشكده ازدياد برداشت شركت ملي نفت ايران و معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و با حضور مدير كل نظارت بر منايع هيدروكربوري وزارت نفت و نيز معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي برگزار گرديد.

مهندس دفتريان "رييس هيأت مديره انجمن گاز ايران و عضو انجمن نفت ايران"، ضمن بيان مطالعات صورت گرفته توسط انجمن مهندسي نفت در حوزه‌هاي مختلف فني به اهميت بيش از پيش در توجه به مقوله منابع انساني سخن گفته و بيان داشت كه تعداد زيادي از متخصصان برجسته دنيا كه توانسته اند فاتح قله‌هاي علمي در عرصه صنعت نفت باشند ايراني هستند. وي در بخش ديگري از سخنان خود تكنولوژي را ركن اساسي توسعه ناميد و بر لزوم توجه به آن تاكيد كرد.

همچنين در بخش ديگري از اين نشست كه به بررسي ابعاد توسعه ميدان گازي پارس جنوبي اختصاص داشت، مهندس زبيدي معاون بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري به مطالعات انجام شده پيرامون اين ميدان توسط تيم كارشناسي اين معاونت كه نتايج قابل توجهي را در پي داشته است اشاره نمودند و موضوعات مطرح شده توسط رئيس هيأت مديره انجمن گاز ايران را از دغدغه‌هاي هميشگي كارشناسان شركت ملي نفت و مخصوصا معاونت منابع هيدركربوري دانست.