پارس جنوبي

١٠:۵۸ - شنبه ١۴ دي ۱۳۹۲

بازديد از پروژه هاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و فازهاي پالايشگاهي پارس جنوبي
چاپنسخه چاپیگروهي از كارشناسان مديريت برنا‌مه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران به منظور شركت در جلسه بررسي طرح‌هاي سرمايه‌اي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و همچنين بازديد از فازهاي پالايشگاهي، به عسلويه عزيمت نمودند.


در اين بازديد پروژه‌ها و طرح‌هاي مختلف جاري منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مورد ارزيابي قرار گرفته و در روند پرداخت بودجه بر طبق نتايج كارشناسي كارگروه اولويت‌بندي پروژه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران و با حضور معاون بررسي امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي و كارشناسان مربوطه ساير معاونت‌ها تصميم‌گيري لازم به عمل آمد.


همچنين در ادامه اين سفر دو روزه تأسيسات پالايشگاهي فازهاي ۱۵-۱٦ و نيز ۱٧-۱۸ پارس جنوبي مورد بازديد كارشناسان مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي قرار گرفته و آخرين وضعيت پيشرفت فازها توسط مجريان طرح تشريح گرديد.