ان جي ال سيري

١۳:۴۵ - شنبه ۳ دي ۱۳۹۲

بازديد از طرح زودهنگام كيش و تاسيسات NGL سيري


چاپنسخه چاپی


در تاريخ ١۸/٩/٩۲ لغايت ۲٠/٩/٩۲ از تاسيسات NGL سيري و منطقه كيش كه شامل: ايستگاه تقويت فشار گاز، ميدان گازي(كلاستر B)، ايستگاه تقليل فشار گاز و نيروگاه منطقه آزاد كيش مي باشد، بازديد بعمل آمد.


اين بازديد در جهت بررسي تنگناهاي اجراي طرح زودهنگام ميدان گازي كيش، هماهنگي بيشتر مابين شركت مهندسي و توسعه نفت و شركت نفت فلات قاره ايران و همچنين اخذ اطلاعات موردنياز جهت انجام مطالعه امكان سنجي طرح كه قرار است توسط شركت مهندسي و توسعه نفت انجام شود، صورت پذيرفت.


گفتني است در خصوص موضوع مذكور جلسه اي نيز با حضور جمعي از كارشناسان مديريت برنامه ريزي تلفيقي، نمايندگان شركت هاي ذيربط و آقاي قانعي - رييس منطقه آزاد كيش - برگزار گرديد.