ميدان مشترك آبان

٩:۵۵ - سه شنبه ۲٦ آذر ۱۳۹۲

بررسي نهايي مطالعه فني و مدل ديناميك و استاتيك مخزن ميدان نفتي آبانچاپنسخه چاپیميدان نفتي مشترك آبان در حاشيه مرز ايران و عراق و در ۲۲٠ كيلومتري جنوب كرمانشاه واقع شده كه با نام "ابوغريب" حدود ٩۵ درصد ساختار آن در كشور عراق قرار دارد


با توجه به اتمام موفقيت آميز فاز ١ طرح توسعه اين ميدان در شرايط تحريم توسط متخصصين شركت ملي نفت ايران و بهره گيري از توان داخلي در تامين و ساخت تجهيزات، هم اكنون فاز دوم طرح توسعه ميدان مذكور در دستور كار قرار دارد.


به همين منظور جهت تبادل نظر با كارشناسان شركت نفت مناطق مركزي ايران پيرامون بررسي و رفع ابهامات موجود در مطالعه فني ارسالي؛ جلسه اي در تاريخ ۸/۸/۹۲ در محل مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران برگزار شد.


در اين جلسه مقرر گرديد اطلاعات تكميلي و مدل هاي استاتيك و ديناميك براي ارزيابي بيشتر در اختيار كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري اين مديريت قرار گيرد.


گفتني است با دريافت اطلاعات ميدان مذكور، مدل مخزني ميدان مشترك آبان در حال بررسي نهايي در اين معاونت مي باشد.