پيگيري تصويب خواهي مجوز سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي ميادين نفت و گاز

٩:٠۵ - دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲

بازديد از پروژه‌هاي مربوط به سكوهاي ميدان نفتي رشادت (R۴) و ميدان نفتي رسالت (R۱) در منطقه عملياتي لاوانچاپنسخه چاپی


عبدالرضا اسدي، معاون مدير برنامه ريزي تلفيقي در نظارت بر بهينه سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح ها اعلام نمود با توجه به اهميت پروژه هاي مربوط به سكوهاي ميادين نفتي رشادت(R۴) و رسالت(R۱) در منطقه عملياتي لاوان در توليد نفت از خليج فارس، مسئولين و كارشناسان اين معاونت از اين پروژه ها از تاريخ ۵/۹/۹۲ لغايت ٧/۹/۹۲ بازديد به عمل آوردند.

براين اساس با عنايت به اهميت استمرار و حفظ توليد در ميادين مزبور، امكان تعريف و انجام پروژه‌هاي حفظ توان توليد در اين سكوها مورد تائيد قرار گرفته است كه پس از طي فرايند تصويب‌خواهي اعتبار و محل تامين مالي آنها، اين پروژه‌ها قابل اجرا خواهند بود. برخي از اين پروژه‌ها عبارتند از: تقويت سازه زير‌آب سكوي رشادت، تعميرات اساسي سازه سكوي رسالت و تعمير چاه‌هاي توليد نفت ميدان رسالت.

در ضمن طبق بررسي هاي بعمل آمده، يك دستگاه موتور ژنراتور گازي جديد به موازات ژنراتورهاي ديزيلي موجود براي توليد برق در سكوي رشادت نصب شده است كه پيش بيني مي شود پس از راه اندازي آن و افزايش توليد برق در اين سكو، ظرفيت توليد نفت خام به ميزان ٦ هزار بشكه در روز در ميدان نفتي رشادت افزايش يابد.

همچنين مراحل نهايي راه اندازي ۲ دستگاه توربوژنراتور گازي جديد بر روي سكوي توليد برق (GP) ميدان نفتي رسالت در دست انجام است كه پس از راه اندازي، مصرف سوخت گازوييل در اين سكو به صفر خواهد رسيد و از آلودگي زيست محيطي ناشي از سوزاندن گازهاي همراه نفت و مصرف سوخت گازوييل جلوگيري به عمل خواهد آمد.