پيگيري تصويب خواهي مجوز سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي ميادين نفت و گاز

٩:٠۵ - شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۲

پيگيري تصويب خواهي مجوز سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي ميادين نفت و گاز در حوزه فعاليت شركت نفت فلات قاره ايران از شوراي عالي اقتصادچاپنسخه چاپی


براساس مطالعه و بررسي گزارش آخرين اقدامات اجرايي ارائه شده از طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز در حوزه فعاليت شركت نفت فلات قاره ايران شامل طرح توسعه فاز دوم لايه هاي گازي ميدان سلمان، طرح توسعه ميدان نفتي اسفنديار، طرح توسعه ميدان نفتي توسن، طرح توسعه ميدان نفتي آلفا، طرح توسعه و تزريق گاز به ميدان نفتي سروش، طرح توسعه ميدان گازي لاوان، طرح توسعه ميدان گازي فروز B، طرح توسعه ميادين مشترك گازي فرزاد A و B، معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در حال پيگيري تصويب خواهي طرح هاي مذكور و اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه از شوراي عالي اقتصاد مي باشد.

خاطر نشان مي سازد ارزش كل سرمايه گذاري در طرح هاي ذكر شده (بيع متقابل/ فاينانس/ منابع داخلي)، افزون بر ١۵ ميليارد دلار مي باشد.