ميدان پارس جنوبي

۸:٣۵ - يكشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲

ارائه نتايج پروژه پايش عملكرد و بروزرساني مطالعه ميدان گازي پارس جنوبيچاپنسخه چاپیاهميت استراتژيك ميدان گازي پارس جنوبي به عنوان بزرگترين ميدان گازي دنيا، ضرورت مطالعه مداوم، يكپارچه و جامع در راستاي طراحي برنامه توليد و استراتژي توسعه بهينه از آن را ايجاب مي‌نمايد.


به همين منظور معاونت بررسي طرح‌هاي منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران به منظور جمع‌آوري داده‌هاي موجود در مطالعات انجام گرفته در اين ميدان، پايش عملكرد توليدي، بررسي تاثير سناريوهاي مختلف توليد از ميدان در بازيافت نهايي گاز و در نهايت با رويكرد رصد مداوم اطلاعات جديد اين ميدان (Real Time Monitoring) پروژه‌اي را تحت عنوان "پايش عملكرد و بروزرساني مطالعه ميدان پارس جنوبي"، تعريف و به اجرا گذاشته است.


بدين منظور مطالعات گسترده‌اي در يك بازه ٦ ماهه توسط كارشناسان اكتشاف و زمين شناسي، مهندسي مخازن؛ مهندسي بهره‌برداري و فراورش در معاونت منابع هيدروكربوري مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران انجام شده است. نتايج ارزشمند اين مطالعه براي استفاده در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي پيرامون اين ميدان، در آخرين جلسه هيات مديره شركت ملي نفت ايران براي اعضاي محترم ارائه گرديد كه با استقبال حاضرين مواجه شد.


در پايان مديرعامل محترم شركت ملي نفت ايران ضمن قدرداني از كار ارزشمند صورت گرفته، وجود پتانسيل انجام مطالعات كارشناسي از اين دست را باعث خوشحالي و دلگرم كننده دانستند و بر تداوم انجام چنين مطالعات راهبردي در مجموعه شركت ملي نفت ايران تاكيد كردند.


لازم به ذكر است ميدان مشترك گازي پارس جنوبي، كه در قطر با نام گنبد شمالي معروف است به عنوان بخشي از بزرگترين ميدان گاز ميعاني دنيا، مهمترين ميدان گازي كشور مي‌باشد كه بخش اعظمي از توليد فعلي و آينده گاز طبيعي كشور را به خود اختصاص داده است.