جلسه بررسي طرح توسعه ميدان نفتي بند كرخه

١٠:۲۵ - سه شنبه ١٩ آذر ۱۳۹۲

جلسه بررسي طرح توسعه ميدان نفتي بند كرخهچاپنسخه چاپی
در راستاي اجراي HOA منعقده فيمابين شركت ملي نفت ايران (كارفرما) و شركت سرمايه‌گذاري ساتا (پيمانكار) جهت توسعه ميدان نفتي بند كرخه، طرح جامع توسعه ميدان مذكور پس از تهيه توسط پيمانكار و اعمال نظرات فني شركت مهندسي و توسعه نفت، از طرف شركت متن به مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي ارسال شده و بررسي‌هاي كارشناسي بخش‌هاي استاتيك، مخزني، حفاري و فرآورشي گزارش مذكور در معاونت منابع هيدروكربوري به انجام رسيد.

جلسه‌ بررسي طرح توسعه ميدان نفتي بند كرخه با حضور كارشناسان معاونت منابع هيدروكربوري، كارشناسان شركت مهندسي و توسعه نفت و نمايندگان مشاور پيمانكار (انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران) و مشاور شركت متن (شركت پتروآسماري بين‌الملل) در روز چهارشنبه مورخ ٦/۹/۹۲ در سالن شماره ١ ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران برگزار و براساس آن مقرر شد تغييرات توافق شده در MDP حاضر اعمال و نسخه جديد MDP جهت بررسي مجدد به مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي ارسال گردد.