پيگيري طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي و پروژه‌هاي مربوطه

١٠:۲۴ - دوشنبه ١۸ آذر ۱۳۹۲

اعلام برنامه زمانبندي جلسات كارشناسي بررسي بودجه و اعتبارات طرح هاي سرمايه اي سال ۱۳۹۳چاپنسخه چاپی
برنامه زمانبندي برگزاري جلسات كارشناسي بررسي بودجه و اعتبارات طرح هاي سرمايه اي سال ۱۳۹۳ تدوين و به واحدهاي تابعه شركت ملي نفت ايران ابلاغ گرديد.


بر اساس اين زمانبندي، جلسات كارشناسي شركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران از اواخر آذر ماه ۱۳۹۲ شروع خواهد شد و تا اواخر بهمن ماه امسال، در ستاد شركت هاي تابعه، مراكز و مناطق عملياتي مربوطه و نيز ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران ادامه پيدا خواهد كرد.


پيش بيني مي شود بيش از ۳٠ جلسه و در حدود ۱۴٠٠ نفر ساعت كار كارشناسي در اين مدت انجام پذيرد.