پيگيري طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي و پروژه‌هاي مربوطه

٩:۱۵ - شنبه ۱٦ آذر ۱۳۹۲

پيگيري طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي و پروژه‌هاي مربوطهچاپنسخه چاپی
معاونت نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها اعلام نمود كه جلسه بررسي و پيگيري طرح بهينه‌سازي مصرف انرژي و پروژه‌هاي مربوطه در روز سه‌شنبه مورخ ۵/۹/۹۲ در سالن جلسات شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، با حضور معاون نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها، مسئولين و كارشناسان اين مديريت و مديران، مسئولين و كارشناسان شركت بهينه‌‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي برنامه‌ريزي، ساختمان و مسكن، صنعت و حمل و نقل تشكيل گرديد.

در اين جلسه كه دومين جلسه بررسي و پيگيري طرح مزبور در سال ۱۳۹۲ مي‌باشد، اعلام گرديد كه در اين شركت، پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي با عناوين: تدوين استاندارد، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي شامل نصب پنجره‌هاي دو جداره، بهينه‌سازي موتورخانه‌ها و نصب سيستم‌هاي خورشيدي در ساختمان‌هاي تحت تملك شركت ملي نفت ايران در حال انجام مي‌باشد.

اجراي راهكارهاي مذكور منجر به حداقل ۲٠ درصد صرفه جويي در مصرف انرژي مي شود.

شايان ذكر است اعتبار مورد نياز اين پروژه‌ها از سه محل منابع سرمايه اي (داخلي) شركت ملي نفت ايران، اعتبارات جاري و پژوهشي تامين ‌گرديده كه در حال حاضر پيشرفت فيزيكي واقعي اين طرح معادل ٧۸ درصد مي باشد.