تصويب خواهي

۱۲:۵۲ - دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲

پيگيري تصويب خواهي مجوز سرمايه گذاري در طرح هاي توسعه اي ميادين نفت و گاز در حوزه فعاليت شركت متن از شوراي عالي اقتصادچاپنسخه چاپیبراساس مطالعه و بررسي گزارش آخرين اقدامات اجرايي ارائه شده از طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز در حوزه فعاليت شركت مهندسي و توسعه نفت(متن) شامل طرح توسعه فاز سوم ميدان نفتي دارخوين، طرح توسعه ميدان نفتي ياران شمالي، طرح توسعه ميدان نفتي ياران جنوبي، طرح توسعه فاز اول ميدان گازي كيش، طرح توسعه ميدان نفتي چنگوله، طرح توسعه ميدان نفتي بند كرخه، اصلاحيه مجوز طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي، اصلاحيه مجوز طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي، اصلاحيه مجوز طرح توسعه ميدان نفتي يادآوران، اصلاحيه مجوز طرح توسعه ميدان نفتي جفير، اصلاحيه مجوز طرح توسعه ميادين نفتي و گازي سلمان و احداث كارخانه گاز و گاز مايع شماره ٣۲٠٠ در حوزه غرب كارون، معاونت بررسي، امكان سنجي اقتصادي و مالي طرح‌هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران در حال پيگيري تصويب خواهي طرح هاي مذكور و اخذ مجوزهاي قانوني مربوطه از شوراي عالي اقتصاد مي باشد.


خاطر نشان مي سازد ارزش كل سرمايه گذاري در طرح هاي ذكر شده(بيع متقابل، فاينانس و منابع داخلي)، افزون بر ۲۵ ميليارد دلار مي باشد. همچنين مجموع كل تعهدات بازپرداخت سرمايه گذاري بالغ بر ۴٠ ميليارد دلار خواهد شد.