جلسه

۱٠:۲۸ - دوشنبه ۲٧ آبان ۱۳۹۲

جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور - مديريت اكتشاف
چاپنسخه چاپیمعاونت نظارت بر بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرح‌ها اعلام نمود كه روز سه شنبه مورخ ۲١/۸/٩۲ جلسه بررسي و پيگيري طرح اكتشاف نفت و گاز كشور در سالن جلسات شماره يك مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي در ساختمان مركزي سوم شركت ملي نفت ايران و با حضور رئيس برنامه‌ريزي و بررسي طرح‌ها و ساير مسئولين ذيربط مديريت اكتشاف و مسئولين و كارشناسان معاونت‌هاي تابعه مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي تشكيل گرديد.

دومين جلسه مزبور در سال ۱۳۹۲ و در ادامه جلساتي كه از سال ۱۳۸٧ براي پيگيري و بررسي اين طرح توسط مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي آغاز شده است، با هدف بررسي آخرين وضعيت و پيشرفت طرح مذكور و پروژه‌هاي آن، تامين اعتبارات و ارائه راهكار براي رفع مشكلات احتمالي پروژه‌ها، برگزار گرديد .

با توصيه و تاكيد بر در اولويت قرار داشتن انجام فعاليت‌هاي اكتشافي در نواحي مرزي و مشترك در اين جلسات از سال ۱۳۸۹ تاكنون و پيگيري اين اولويت توسط مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي، فعاليت‌هاي مرزي و مشترك تا پايان سال ۱۳۹۱، تا ميزان حدود ۵٠ درصد از فعاليت‌هاي مديريت اكتشاف را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۳۹۲ نيز ادامه داشته و از ۴ حلقه چاه تكميل‌شده، ۳ حلقه چاه در نواحي مرزي و مشترك تكميل شده است. در حال حاضر نيز از ۵ حلقه چاه در دست حفاري، ۳ حلقه چاه مرزي مي‌باشد كه باعث افزايش بيش از ۵٠ درصد فعاليت‌هاي حفاري در نواحي مرزي شده است.